BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öcalan’ın yeğeni gözaltına alındı

Öcalan’ın yeğeni gözaltına alındı

Al­man­ya’da dük­kan­lar­da mad­di ha­sar mey­da­na gel­miş­ti.Ada­na’da, PKK’nın so­kak ey­lem­le­ri­ni yön­len­dir­di­ği öne sü­rü­len te­rö­rist ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın ye­ğe­ni Os­man Ke­ser ile Ya­ka­pı­nar Bel­de Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li DTP’li Bur­han Aras’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 17 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Sor­gu­la­ma­la­rı sü­ren zan­lı­lar, “hal­kı is­ya­na kış­kırt­mak, gös­te­ri ve yü­rü­yüş ka­nun­la­rı­na mu­ha­le­fet” suç­la­rın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­le­cek. Öte yan­dan, Al­man­ya’nın Ham­burg şeh­rin­de Türk dük­kan­la­rı­na dü­zen­le­nen sal­dı­rı­la­rın ar­ka­sın­da da PKK yan­daş­la­rı­nın bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT