BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kişiye göre KANSER TEDAVİSİ

Kişiye göre KANSER TEDAVİSİ

Uz­man­lar, “Cin­si ay­nı ol­sa da, her­ke­sin tü­mö­rü ken­di­ne ö­zel” di­yor. Kan­ser­de her­ke­se fark­lı te­da­vi dö­ne­mi baş­lı­yor...Tıp dün­ya­sı ça­ğı­mı­zın ve­ba­sı kan­se­re kar­şı pek çok yön­tem üze­rin­de ça­lı­şı­yor... Prof. Cen­giz Ku­day, tü­mö­rün cin­si ay­nı ol­sa da, iki ay­rı ki­şi­de ay­nı te­da­vi­nin işe ya­ra­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. “İn­san­la­rın tü­mö­rü ay­nı bi­le ol­sa mo­le­kü­ler pro­fi­li fark­lı. Ay­nı tü­mör­de bi­ri 3 ay ya­şı­yor da, bi­ri 3 yıl ya­şı­yor. Bu na­sıl olu­yor? Tü­mör pro­fi­lin­de­ki fark­lı­lık­tan do­la­yı” di­yen Prof. Ku­day, “Tür­ki­ye’de bu in­ce­le­me he­nüz ya­pıl­mı­yor. Her tü­mö­re ay­nı te­da­vi uy­gu­la­nı­yor. Çün­kü bu pro­fil ya­pı­sı­nı in­ce­le­mek da­ha ye­ni ye­ni or­ta­ya çık­tı. ABD’de de sa­de­ce ba­zı bü­yük mer­kez­ler­de var” şek­lin­de ko­nu­şu­yor. PRO­Fİ­LE GÖ­RE KE­MO­TE­RA­Pİ Yüz­ler­ce de­ği­şik şe­kil­de te­da­vi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Prof. Cen­giz Ku­day, “Ke­mo­te­ra­pi ba­zı has­ta­lar­da hiç fay­da­lı ol­mu­yor. Ay­nı cins tü­mör ol­sa da bi­rin­de fay­da­lı olu­yor, di­ğe­rin­de fay­da­lı ol­mu­yor. Ez­be­re de kul­la­nıl­maz. Çün­kü yan et­ki­le­ri var. Bu pro­fil ya­pıl­ma­dan ke­mo­te­ra­pi yap­mak ya da rad­yo­te­ra­pi yap­mak ba­na gö­re doğ­ru de­ğil. Ma­ale­sef bu­gün rad­yo­te­ra­pi­nin ve ke­mo­te­ra­pi­nin be­yin tü­mör­le­rin­de­ki hayatı uzat­ma mar­jı çok kı­sa” di­yor. BE­YİN TÜ­MÖ­RÜ AŞI­SI Aşı ça­lış­ma­la­rın­da tıp dün­ya­sı­nın he­nüz baş­lan­gıç aşa­ma­sın­da ol­du­ğu­nu ifa­de eden Prof. Ku­day, aşı­nın bel­li tü­mör­le­re uy­gu­lan­dı­ğı­nı kay­de­der­ken, “Ba­zı tü­mör­ler var me­se­la, bun­lar aşı­ya da ila­ca da has­sas. Ama ba­zı tü­mör­ler var ki on­la­rın ne aşı­ya ne ila­ca has­sa­si­ye­ti yok” şek­lin­de ko­nu­şu­yor. 2010-2013’e ka­dar aşı ça­lış­ma­la­rın­da önem­li me­sa­fe­ler alı­na­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Prof.Ku­day, sa­de­ce be­yin tü­mö­rü de­ğil, te­da­vi­si ol­ma­yan ba­zı has­ta­lık­lar­da da tıb­bın önem­li bir yol kat ede­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Her za­man şık ol­mak Şu ger­çe­ği unut­ma­yın ki; her ka­dın ken­di­si­nin mo­da­cı­sı­dır... An­cak tar­zı­nı­zı yan­sı­tır­ken de de­ğiş­me­yen ku­ral­la­rı­na dik­kat et­mek­te fay­da var. RENK VE DU­RUŞ Tek renk­li­lik, kur­ta­rı­cı­nız ola­bi­lir. Te­pe­den tır­na­ğa ay­nı renk­te giy­si­ler gi­yer­se­niz, uzun, bö­lün­me­miş bir çiz­gi il­lüz­yo­nu or­ta­ya çı­kar­mış olur­su­nuz. Bu da si­zi da­ha in­ce gös­te­rir. BE­DE­NE­ UY­MA­LI Vü­cu­du­nu­za çok bü­yük, ya da çok kü­çük ge­len giy­si­ler, si­zi ol­du­ğu­nuz­dan da­ha ki­lo­lu gös­te­rir. Bu ne­den­le ken­di be­de­ni­niz­de uy­gun giy­si­ler sa­tın alın. YA­PIŞ­KAN­ OL­MA­SIN Giy­di­ği­niz ku­maş­lar ikin­ci bir de­ri gi­bi üze­ri­ni­ze ya­pış­ma­ma­lı, ya­pış­ma­dan sar­ma­lı. Çok in­ce ku­maş­lar­sa en teh­li­ke­li­si­dir. “Gü­zel ola­yım” der­ken da­ha da kö­tü bir hal ala­bi­lir­si­niz. KAMUFLE EDER Etek alır­ken ki­lo­nu­za çok dik­kat et­me­niz ge­re­kir. Özel­lik­le etek­ler bü­yük ba­sen­ler­le gö­bek­le­ri ga­yet şık bir bi­çim­de ka­muf­le eder... Kemik erimesine karşı ­DE­RE­O­TU ­İ­nek sü­tün­de 117 mi­lig­ram kal­si­yum bu­lu­nur­ken, de­re­o­tun­da bu o­ra­n 208. Bu sebeple dereotunun kemik erimesine karşı mükemmel bir ilaç olduğu belirtiliyor... De­re­otu­nun mag­nez­yum ve po­tas­yum ba­kı­mın­dan zen­gin ol­ma­sı se­be­biy­le kemik erimesine ve ke­mik sağ­lı­ğı­na fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten bes­len­me uz­man­la­rı­na gö­re; inek sü­tün­de 117 mi­lig­ram kal­si­yum bu­lu­nur­ken, de­re­otun­da bu oran 208.Ço­cuk­la­rın ve an­ne- ba­ba­la­rın ke­mik­le­ri­nin kuv­vet­li ol­ma­sı için mut­la­ka de­re­otu tüketmelerini öne­ren uz­man­lar, de­re­otun­da­ki mag­nez­yum ve kal­si­yum ke­mik ge­li­şi­mi için ol­duk­ça önem­li bir mi­ne­ral ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. NA­SIL KUL­LA­NI­LIR? De­re­otu­nun tıb­bi ba­kı­m­dan en önem­li bö­lü­mü olan to­hum­la­rı, bi­le­şi­min­de kar­von: li­mo­nen ad­lı mad­de­ler bu­lu­nan % 4 ora­nın­da­ki uçu­cu yağ ile ay­rı­ca pek­tin, re­çi­ne ve ba­zı mi­ne­ral­le­ri içe­ri­yor. Bu to­hum­lar ay­nen ya da ezi­lip ba­ha­rat ola­rak ba­zı ye­mek ve be­sin­le­re ka­tı­lı­yor. Bit­ki­nin yap­rak­la­rı, çeş­ni ver­me­si için, ye­mek ve sa­la­ta­la­ra ko­nu­yor. Ay­rı­ca, to­hum­la­rı iyi­ce ol­gun­laş­ma­dan ön­ce bit­ki ke­si­lip çok sı­kı ol­ma­yan de­met­ler ha­lin­de bağ­la­na­rak ku­ru­tu­lu­yor. To­hum­la­rı iyi­ce ol­gun­la­şıp renk­le­ri es­mer kah­ve­ren­gi­ne dö­nü­şün­ce ye­re te­miz bez ya da kâ­ğıt se­ri­lip üze­rin­de de­met­ler dö­vü­le­rek to­hum­la­rı­nı dök­me­si sağ­la­nı­yor. Bu to­hum­lar­dan 1-2 tat­lı ka­şı­ğı alı­na­rak ha­fif­çe ezi­lip üze­ri­ne 1 bar­dak kay­nar su dö­kü­lü­yor ve 10-15 da­ki­ka sü­rey­le dem­len­di­ri­li­yor. Ye­mek­ler­den ön­ce bu in­füz­yon­dan bi­rer bar­dak içi­li­yor. NELER YAPAR: > Si­nir­le­ri ya­tış­tı­rır ve be­de­ni ra­hat­la­tır. > Mi­de ve ba­ğır­sak gaz­la­rı­nı sök­tü­rür. Ö­zel­lik­le ço­cuk­lar­da... > Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. Ağ­rı­la­ra i­yi ge­lir. > K­emikleri güçlendirir. > ­Kus­ma ref­lek­si­ni bas­tı­rır. So­ğuk al­gın­lı­ğı­na ted­bir­ler > So­ğuk al­gın­lı­ğı olan ki­şiy­le te­mas son­ra­sı el­ler yı­kan­ma­lı. Has­ta ki­şi eğer ço­cuk ise oyun son­ra­sı oyun­cak­la­rı da yı­kan­ma­lı. > Fark edil­me­den alı­na­bi­le­cek vi­rüs­le­rin bu­laş­tı­rıl­ma­ma­sı için par­mak­lar bu­run ve göz­ler­den uzak tu­tul­ma­lı. > Ka­fe­in içe­ren kah­ve, çay ve­ya ko­la­lı ve al­kol­lü içe­cek­ler ile si­ga­ra kul­la­nı­mın­dan kaçının. > Ban­yo­da sağ­lık­lı ki­şi­ler için ikin­ci bir hav­lu bu­lun­du­rul­ma­lı. Si­nüs­le­ri­ni­zin ku­ru­ma­ma­sı için ya­şa­nı­lan or­ta­mın ne­mi­ne dik­kat edil­me­li. > So­ğuk al­gın­lı­ğı ge­çi­ren ki­şi­nin ök­sür­me ve­ya hap­şır­ma sı­ra­sın­da ağız ve bur­nu­nu men­dil­le ka­pat­ma­lı. > Çok şid­det­li yük­sek ateş, ku­lak ağ­rı­sı, şid­det­le­nen ök­sü­rük ile kro­nik ak­ci­ğer has­ta­lı­ğın­da alev­len­me gi­bi et­ki­ler gö­rü­lü­yor­sa dok­to­ra da­nı­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. ­Çü­rük diş­ler k­ri­ze da­ve­ti­ye ­Diş He­ki­mi Gül­ba­har Kö­ken, çü­rük diş­ler­de bu­lu­nan bak­te­ri­le­rin ö­zel­lik­le kal­be yer­le­şe­rek kalp k­ri­zi ris­ki o­luş­tur­du­ğu­nu söy­le­di. “Diş­le­ri­mi­zi her gün en az 2 i­le 3 de­fa fır­ça­la­ma­lı­yız” di­yen Gül­ba­har Kö­ken, “En ö­nem­li­si ge­ce yat­ma­dan ön­ce mut­la­ka ve mut­la­ka diş­le­ri­mi­zi fır­ça­la­ma­mız ge­re­ki­yor. Diş­le­ri­mi­zi fır­ça­lar­ken mut­la­ka fır­ça­mı­zın ders ta­ra­fıy­la da dil ve ya­nak­la­rı­mı­zı da te­miz­le­mek­te fay­da var­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Kö­ken, sağ­lık­lı diş­le­re sa­hip ol­mak i­çin de al­tı ay­da bir diş he­ki­mi­ne gi­de­rek kont­rol yap­tır­mak ge­rek­ti­ği­ni i­fa­de et­ti. İs­tan­bul me­me kan­se­ri­ne el at­tı... İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2004 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı hiz­met­le­rin­de bu­gü­ne ka­dar top­lam 565 bin ka­dı­na üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı ya­pıl­dı. 32 Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı ile 5 Gö­rün­tü­le­me mer­ke­zin­de ya­pı­lan tet­kik­ler­de bu­gü­ne ka­dar top­lam 2 bin 571 ka­dı­na ra­him ağ­zı ve me­me kan­se­ri ön teş­hi­si ko­nul­du. Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri çer­çe­ve­sin­de, ön teş­his ko­nu­lan ve has­ta­ne­le­re sevk­le­ri ya­pı­lan mad­di du­ru­mu ye­ter­siz ve her­han­gi bir sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­yan has­ta­la­rın tüm te­da­vi mas­raf­la­rı da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­mak is­te­yen İs­tan­bul­lu ka­dın­la­rın ALO 153’ü ara­ma­la­rı ye­ter­li... MAR­KET Ac­no E­u­ro­tabs’la ak­ne­le­re son! Da­ni­mar­ka­lı be­sin tak­vi­ye fir­ma­sı Phar­ma Nord, la­bo­ra­tu­var­la­rın­da ge­liş­tir­di­ği ak­ne­le­ri gi­de­ren eş­siz ürü­nü “Ac­no Eu­ro­tabs” ile Tür­ki­ye koz­me­tik pa­za­rı­na yep­ye­ni bir so­luk ge­ti­ri­yor. Ar­tık Ac­no Eu­ro­tabs ile mo­ra­li­ni­zi bo­zan ba­zı cilt prob­lem­le­ri­ni or­ta­dan kal­dır­ma­nız müm­kün. Ac­no Eu­ro­tabs, cil­di­ni­zi den­ge­de tut­ma­nı­za yar­dım­cı ola­bi­len ve ak­ne­le­ri gi­de­ren, se­çil­miş vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler içe­ri­yor. GÜNÜN TATLISI Ka­vun Gin­ger Kok­teyl MALZEMELER: > 300 g­ram ka­vun > 150 g­ram por­ta­kal su­yu > 1 ye­mek ka­şı­ğı ta­ze zen­ce­fil > 8 a­det buz > 2-3 yap­rak ta­ze na­ne HAZIRLANIŞI: Tüm mal­ze­me­le­ri i­çi­le­bi­lir bir ha­le ge­le­ne ka­dar b­len­der­da çır­pın. Sıvı hale geldikten sonra afiyetle tadına bakabilirsiniz. PÜF NOKTASI ­Çİ­KO­LA­TALI PAS­TA YA­PAR­KEN ­Ha­zır­la­dı­ğı­nız çi­ko­la­ta­lı pas­ta­nın çok da­ha lez­zet­li ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız, ka­rı­şı­mı­na bir mik­tar da be­yaz çi­ko­la­ta i­la­ve e­din. ­Pas­ta­nın hem ta­dı, hem de ren­gi çok da­ha gü­zel o­la­cak­tır. İNCİ “-­Me­di­tas­yon yap­mak ye­ri­ne na­maz kıl­mak da­ha i­yi... Gön­lü­mü­zün pa­sı­nı sil­me­ye um­re­ye gi­di­yo­ruz... Ben bir Müs­lü­man o­la­rak ni­ye Os­ho kam­pı­na gi­de­yim ki?...” (...Bi­ri­cik Su­den / Me­na­jer) SİZDEN GELENLER Tavsiyeniz (...Mor ve Be­ri­si’nin re­çe­te­si) YOR­GUN CİLT MAS­KE­Sİ ­So­ğuk kış gün­le­rin­de yor­gun dü­şen, tah­riş o­lan cil­di­ni­zi tek­rar can­lan­dır­mak i­çin, ko­lay bir pa­ta­tes mas­ke­si ta­ri­fi ve­ri­yo­rum. Haş­lan­mış pa­ta­te­si so­yup i­yi­ce e­zin, ü­ze­ri­ne bir su bar­da­ğı çiğ süt ve bir çiğ yu­mur­ta­nın sa­rı­sını ko­yup i­yi­ce ka­rış­tı­rın. Bu ka­rı­şı­mı bi­raz ı­sı­tıp ı­lık ı­lık cil­di­ni­ze sü­rün ve 20 da­ki­ka bek­le­yin. Ön­ce sı­cak son­ra so­ğuk suy­la yü­zü­nü­zü yı­ka­yıp ku­ru­la­yın. ­Sağ­lık­lı ve gü­zel gün­ler.. Şiiriniz (...Hümeyra Ü盺›k’›n sat›rlar›) MAİDE BETÜL ÜÇIŞIK ­Bu­gün be­nim do­ğum gü­nüm; An­nem­den ay­r› ök­sü­züm... ‹h­ti­ya­c›m var s›­cak­l›ğ›­na; “Be­tü­lüm” de­sin, bas­s›n bağ­r›­na... ­Ne­den k›­ta­lar var a­ra­m›z­da? ­Kurt mu gir­di bağ­r›­m›­za, ­Ku­zu­yu a­y›r­d› a­na­s›n­dan, An­nem di­yor, me­li­yor ku­zu... Ah be­nim ca­n›m be­be­ğim, ­Sen yok­sun, kor ol­du yü­re­ğim... ­Ya­na­r›m mec­nun gi­bi, O­nun i­çin düştüm çöl­le­re... ­Ca­n›­m› al­d›­lar, şim­di ben bir ö­lü­yüm ­Sev­diğim, bu­gün se­nin doğum gü­nün U­laşa­m›­yor ya­n›­na; ­Yav­ru­cu­ğum tüm mut­lu­luk­lar sa­na... El aç­t›m yü­ce Mev­la­ya; ­Bü­tün her­kes “A­min” de­sin du­a­ma, ­Ka­vu­şa­y›m ku­zu­ma; A­min... A­min... A­min... Annesinin bir tanesi... Bensiz geçen doğum günün kutlu olsun... BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT