BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Astım hakkında sorular ve cevaplar

Astım hakkında sorular ve cevaplar

1-As­tım ne­dir? As­tım, ha­va yol­la­rı­nın çe­şit­li uya­ran­la­ra art­mış ce­va­bı­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu, tek­rar­la­yı­cı, ken­di­li­ğin­den ve­ya te­da­vi ile ge­ri dö­nü­şüm­lü ök­sü­rük, hı­rıl­tı, ne­fes dar­lı­ğı gi­bi be­lir­ti­le­ri­nin yer al­dı­ğı bir has­ta­lık­tır.1-As­tım ne­dir? As­tım, ha­va yol­la­rı­nın çe­şit­li uya­ran­la­ra art­mış ce­va­bı­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu, tek­rar­la­yı­cı, ken­di­li­ğin­den ve­ya te­da­vi ile ge­ri dö­nü­şüm­lü ök­sü­rük, hı­rıl­tı, ne­fes dar­lı­ğı gi­bi be­lir­ti­le­ri­nin yer al­dı­ğı bir has­ta­lık­tır. 2-Ne­den olur? Ço­cuk­luk ça­ğın­da % 80-90 ora­nın­da aler­jik kö­ken­li ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Yıl bo­yu ma­ruz ka­lı­nan ev içi aler­jen­le­rin bronş­lar­da yap­tı­ğı aler­jik il­ti­ha­bi du­rum, so­ğuk ha­va, eg­zer­siz, vi­ral so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, kim­ya­sal­lar, ha­va kir­li­li­ği ve si­ga­ra du­ma­nı gi­bi uya­ran­lar­la te­mas so­nu­cu as­tım be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı­na se­bep olur. Bu­nun ya­nın­da ev dı­şı aler­jen­ler­le te­mas so­nu­cu ge­nel­lik­le mev­sim­sel ola­rak ay­nı tab­lo göz­le­ne­bil­mek­te­dir. 3-Na­sıl sey­re­der? As­tım teş­hi­si ko­nu­lan ço­cuk­la­rın ço­ğu­nun ha­ya­tı­nın ilk 2 yı­lın­da be­lir­ti ver­di­ği be­lir­le­nir. İlk yıl­lar­da ök­sü­rük ve hı­rıl­tı­nın ana uya­ra­nı vi­ral so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­dır. Bu yaş­lar­da ak­ci­ğer­le­rin ge­li­şi­mi­nin he­nüz ta­mam­lan­ma­mış ol­ma­sı, kü­çük ha­va yo­lu çap­la­rı­nın dar, kı­kır­dak do­ku­nun az ol­ma­sı, tek­rar­la­yı­cı bronş da­ral­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nur. Dört beş yaş­la­rın­da ak­ci­ğer­le­rin ge­li­şi­mi­nin ta­mam­lan­ma­sı ile er­ken yaş­lar­da as­tım be­lir­ti­le­ri gös­te­ren bir­çok ço­cuk­ta kli­nik ola­rak dü­zel­me göz­len­mek­te­dir. Dü­zel­me­yen bir grup has­ta ve da­ha geç as­tım teş­hi­si kon­muş ço­cuk­la­rın bir kıs­mı da er­gen­lik ça­ğın­da kli­nik bir iyi­lik dö­ne­mi­ne gi­rer­ler. İyi­le­şen ol­gu­la­rın bir bö­lü­mü or­ta yaş dö­ne­min­de tek­rar has­ta­lık be­lir­ti­le­ri gös­ter­me­ye baş­la­ya­bil­mek­te­dir­ler. 4-Na­sıl teş­his edi­lir? As­tım teş­hi­si koy­ma­da en de­ğer­li teş­his ara­cı öy­kü­dür. Ök­sü­rük, hı­rıl­tı ve ne­fes dar­lı­ğı­nın ge­ce kö­tü­leş­me­si şid­det­le as­tı­mı dü­şün­dü­rür. Yat­tık­tan son­ra ve­ya sa­ba­ha kar­şı yak­la­şık 30 da­ki­ka sü­rey­le de­vam eden ve bronş ge­niş­le­ti­ci ilaç­la­ra olum­lu ce­vap ve­ren ök­sü­rük ak­si is­pat edi­le­ne ka­dar as­tım ka­bul edil­me­li­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT