BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dünyanın uzaya açılan gözü Hubble tamiratta

Dünyanın uzaya açılan gözü Hubble tamiratta

NA­SA, ge­çen ay so­nun­da gö­rün­tü top­la­ma ve Dün­ya’ya veri gön­der­me­ye ya­ra­yan bil­gi­sa­ya­rı­nın bo­zul­ma­sı­nın ar­dın­dan yö­rün­ge­de­ki Hubb­le uzay te­les­ko­bu­nu ye­ni­den ça­lış­tır­ma­ya uğ­ra­şı­yorHubb­le te­les­ko­bu­nun uzay­dan sı­ra dı­şı gö­rün­tü­le­ri el­de et­me­ye ya­ra­yan ve top­la­dı­ğı ve­ri­le­ri for­mat­la­yıp Dün­ya’ya gön­de­ren ‘Sci­en­ce Da­ta For­mat­ter’ adı ve­ri­len üni­te­si­nin A yü­zü 27 Ey­lül­de ta­ma­men bo­zul­du. Da­ha son­ra Ame­ri­kan Ha­va­cı­lık ve Uzay Da­ire­si (NA­SA), B yü­zü de­ni­len ve te­les­ko­bun hiz­me­te gir­di­ği 1990’dan bu ya­na hiç kul­la­nıl­ma­yan yar­dım sis­te­mi­ni ye­ni­den prog­ram­la­mak zo­run­da kal­dı. NA­SA mü­hen­dis­le­ri, Hubb­le’ın bü­tün bil­gi­sa­yar ope­ras­yon­la­rı­nı kon­trol ede­bil­mek ama­cıy­la uzat­ma­lı sis­tem olan B yü­zü­nü ça­lış­tır­mak için ge­çen çar­şam­ba gü­nü bir di­zi ça­lış­ma baş­lat­mış­tı. An­cak bir elek­trik arı­za­sı bu ça­ba­la­ra en­gel ola­rak te­les­ko­bun bil­gi­sa­ya­rı­nın yi­ne dev­re dı­şı kal­ma­sı­na yol aç­mış­tı. Hubb­le prog­ra­mı­nın mü­hen­dis­le­ri, te­les­ko­bun bil­gi­sa­ya­rı­nı ön­ce­ki gün ye­ni­den ça­lış­tır­dı­lar. Uzay te­les­ko­bu prog­ra­mı­nın so­rum­lu­su Art Whipp­le, eğer um­duk­la­rı gi­bi bil­gi­sa­yar nor­mal şe­kil­de ça­lış­ma­ya de­vam eder­se, bi­lim­sel fa­ali­yet­le­rin bu haf­ta so­nu ye­ni­den baş­la­ya­ca­ğı­nı ve ge­le­cek haf­ta da Dün­ya’ya ve­ri ve gö­rün­tü geç­me­ye baş­la­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT