BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ölüme yol açan zayıflama hapı AB’de toplatılıyor Ölüme yol açan zayıflama hapı AB’de toplatılıyor

Ölüme yol açan zayıflama hapı AB’de toplatılıyor Ölüme yol açan zayıflama hapı AB’de toplatılıyor

İn­ti­ha­ra ve ani ölüm­le­re yol aça­bil­di­ği ge­rek­çe­siy­le za­yıf­la­ma ha­pı Acomp­li­a’nın sa­tı­şı dur­du­rul­du. Av­ru­pa İlaç Ku­ru­mu (AMA) “za­ra­rı­nın ya­ra­rı­nı geç­ti­ği” ge­rek­çe­siy­le ila­cın li­san­sı­nı as­kı­ya al­ma ka­ra­rı al­dı.İn­ti­ha­ra ve ani ölüm­le­re yol aça­bil­di­ği ge­rek­çe­siy­le za­yıf­la­ma ha­pı Acomp­li­a’nın sa­tı­şı dur­du­rul­du. Av­ru­pa İlaç Ku­ru­mu (AMA) “za­ra­rı­nın ya­ra­rı­nı geç­ti­ği” ge­rek­çe­siy­le ila­cın li­san­sı­nı as­kı­ya al­ma ka­ra­rı al­dı. AMA’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Cid­di psi­ki­yat­rik ra­hat­sız­lık­la­rın, kli­nik de­ne­me­ler­de or­ta­ya çı­kan­dan çok da­ha faz­la ola­bi­le­ce­ği” so­nu­cu­na va­rıl­dı­ğı kay­de­dil­di. Av­ru­pa’da bi­ri in­ti­har ol­mak üze­re 7 ölü­mün ilaç kul­la­nı­mın­dan kay­nak­lan­dı­ğı tah­min edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT