BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Utangaçlara internetten terapi imkânı

Utangaçlara internetten terapi imkânı

Te­ra­pis­te git­me­ye uta­nan­lar ve şe­hir dı­şın­da ya­şa­yan­lar, bil­gi­sa­yar ara­cı­lı­ğıy­la te­ra­pi olu­yor.Te­ra­pis­te git­me­ye uta­nan­lar ve şe­hir dı­şın­da ya­şa­yan­lar, bil­gi­sa­yar ara­cı­lı­ğıy­la te­ra­pi olu­yor. Ege Üni­ver­si­te­si’nden Uzm. Dr. Meh­met Akif Er­soy, has­ta­la­rın in­ter­net üze­rin­den yö­nelt­tik­le­ri so­ru yağ­mu­run­dan böy­le bir yön­te­me baş­vur­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ay­nı za­man­da psi­ki­yat­ri uz­ma­nı da olan Er­soy, in­ter­net­ten te­ra­pi ol­mak is­te­yen­ler­le web ka­me­ra ve mik­ro­fon­la ile­ti­şim ku­ra­rak te­ra­pi uy­gu­la­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT