BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Reklamın iyisi kötüsü yok’ sözü doğru çıktı

‘Reklamın iyisi kötüsü yok’ sözü doğru çıktı

Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’nin da­va aç­mak­la teh­dit et­ti­ği ki­tap, in­ter­net­ten alış­ve­ri­şin dev is­mi Ama­zon’un Fran­sa bö­lü­mün­de en çok sa­tı­lan ki­tap ol­du.Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’nin da­va aç­mak­la teh­dit et­ti­ği ki­tap, in­ter­net­ten alış­ve­ri­şin dev is­mi Ama­zon’un Fran­sa bö­lü­mün­de en çok sa­tı­lan ki­tap ol­du. Sar­kozy’nin avu­ka­tı­nın da­va aç­ma teh­di­di ve ki­tap­la bir­lik­te ve­ri­len Sar­kozy’yi tem­sil eden oyun­ca­ğın ya­sak­lan­ma­sı te­şeb­bü­sü­ne rağ­men ki­tap sa­tış pat­la­ma­sı yap­tı. Sar­kozy’nin cum­hur­baş­kan­lı­ğı ya­rı­şın­da­ki ra­ki­bi Sos­ya­list Se­go­le­ne Ro­yal’i tem­sil eden oyun­ca­ğın ol­du­ğu ki­tap da Ama­zon.fr’de lis­te­nin 6. sı­ra­sın­da yer al­dı. Ki­tap­lar, mi­zah­lı kı­sa bir bi­yog­ra­fi, po­li­ti­ka­cı­la­rın en ün­lü ifa­de­le­ri­nin yer al­dı­ğı tem­si­li oyun­cak­la­rı ve bu oyun­ca­ğa ba­tı­rı­la­cak iğ­ne­ler­den olu­şu­yor. Sar­kozy’nin “Ni­co­las Sar­kozy - Vu­du El ki­ta­bı” isim­li ki­ta­bı ma­vi, Ro­yal’in­ki kır­mı­zı renk­te. Sar­kozy’nin, ki­ta­bı da­va ede­ce­ği açık­lan­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT