BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > İtalyan talihli piyangodan 125 milyon dolar kazandı!

İtalyan talihli piyangodan 125 milyon dolar kazandı!

İtal­ya’da is­mi açık­lan­ma­yan bir ta­lih­li, ül­ke ta­ri­hi­nin en bü­yük pi­yan­go ik­ra­mi­ye­si olan 125 mil­yon do­la­rın sa­hi­bi ol­du.Şans­lı bi­le­tin sa­tıl­dı­ğı mar­ket ça­lı­şan­la­rı, mut­lu­luk­la­rı­nı pas­ta ke­se­rek ve do­ya­sı­ya eğ­le­ne­rek kut­la­dı. İtal­ya’da is­mi açık­lan­ma­yan bir ta­lih­li, ül­ke ta­ri­hi­nin en bü­yük pi­yan­go ik­ra­mi­ye­si olan 125 mil­yon do­la­rın sa­hi­bi ol­du. 77 haf­ta­dır dev­re­dan pi­yan­go ta­lih­li­si­nin Si­cil­ya’nın gü­ne­yin­de­ki Ca­ta­ni­a’dan ol­du­ğu tah­min edi­li­yor. Av­ru­pa’nın en bü­yük pi­yan­go ik­ra­mi­ye­si Eu­ro­Mil­li­ons’da ka­za­nı­lan 180 mil­yon do­lar ol­muş­tu. Dün­ya­da pi­yan­go ta­ri­hi­nin en bü­yük ik­ra­mi­ye­si olan 390 mil­yon do­lar 2007’de bir kam­yon şo­fö­rü­ne git­miş­ti. İs­mi açık­lan­ma­yan ta­lih­li or­ta­da gö­zük­mez­ken, bi­le­tin sa­tıl­dı­ğı mar­ket ça­lı­şan­la­rı kut­la­ma yap­tı. RO­MA İHA
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT