BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Obama’ya bir destek de Bush’un eski sözcüsünden

Obama’ya bir destek de Bush’un eski sözcüsünden

ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un es­ki söz­cü­sü Scott McClel­lan, De­mok­rat Par­ti Baş­kan Ada­yı Ba­rack Oba­ma’yı des­tek­le­di­ği­ni açık­la­dı.> WAS­HING­TON İHA “MC”LE­RİN SA­VA­ŞI 2003-2006 yıl­la­rı ara­sın­da Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü ola­rak gö­rev ya­pan Scott McClel­lan, Oba­ma’nın Cum­hu­ri­yet­çi aday McCa­in’den da­ha ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı kay­det­ti. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un es­ki söz­cü­sü Scott McClel­lan, De­mok­rat Par­ti Baş­kan Ada­yı Ba­rack Oba­ma’yı des­tek­le­di­ği­ni açık­la­dı. İlk Bush ka­bi­ne­sin­de Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı olan Co­lin Po­well’ın Oba­ma’ya des­te­ği­ni açık­la­ma­sıy­la sar­sı­lan Cum­hu­ri­yet­çi aday John McCa­in’e ikin­ci dar­be de McClel­lan’dan gel­di. McClel­lan, CNN’de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Oba­ma’nın Was­hing­ton’ın ça­lış­ma tar­zı­nı de­ğiş­tir­me­si muh­te­mel en iyi aday ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu ara­da, 4 Ka­sım­da ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­min­de Oba­ma’nın kam­pan­ya­sı­nın yet­ki­li­le­ri, se­çim ge­ce­si kut­la­ma­la­rı için Chi­ca­go’da­ki Grant Park’ta ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı bi­le...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT