BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karanlıkta yeşeren kedi tıbba umut oldu

Karanlıkta yeşeren kedi tıbba umut oldu

Bu ke­di­nin göz­le­ri ka­ran­lık­ta par­lı­yor. Bu­ra­ya ka­dar her şey nor­mal; çün­kü her ke­di­nin göz­le­ri ka­ran­lık­ta par­lar.Bu ke­di­nin göz­le­ri ka­ran­lık­ta par­lı­yor. Bu­ra­ya ka­dar her şey nor­mal; çün­kü her ke­di­nin göz­le­ri ka­ran­lık­ta par­lar. Ama il­ginç olan bu ke­di­nin bur­nu­nun, di­şet­le­ri­nin ve di­li­nin de par­la­ma­sı. Do­ğu­şun­da böy­le ol­ma­yan ke­di, kis­tik prob­lem­ler ya­şar­ken gen­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­siy­le bu ha­le gel­miş. Üze­ri­ne mor öte­si ışın­lar gön­de­ri­len ke­di ade­ta ye­şer­me­ye baş­la­mış. Bi­lim adam­la­rı ke­di üze­rin­de ya­pı­lan ge­ne­tik de­ği­şik­li­ği­nin in­san­lar üze­rin­de de et­ki ede­ce­ği­ne ina­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT