BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Bilim adamları farenin anılarını silmeyi başardı

Bilim adamları farenin anılarını silmeyi başardı

Bi­lim adam­la­rı, fa­re­le­rin be­yin­le­rin­de­ki se­çil­miş anı­la­rı, di­ğer ha­fı­za bö­lüm­le­ri­ne ve bey­ne za­rar ver­me­den sil­me­nin yo­lu­nu bul­du.Bi­lim adam­la­rı, fa­re­le­rin be­yin­le­rin­de­ki se­çil­miş anı­la­rı, di­ğer ha­fı­za bö­lüm­le­ri­ne ve bey­ne za­rar ver­me­den sil­me­nin yo­lu­nu bul­du. Ge­or­gi­a Tıp Fa­kül­te­sin­de nö­ro­bi­yo­log olan Jo­e Tsi­en li­der­li­ğin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da, be­yin­de­ki önem­li pro­te­in se­vi­ye­le­riy­le oy­na­yan bi­lim adam­la­rı, se­çil­miş be­lir­gin ba­zı anı­la­rı sil­me­yi ba­şar­dı. Araş­tır­ma­nın, sa­vaş trav­ma­la­rı gi­bi in­san­la­rın ruh sağ­lı­ğı­nı bo­zan anı­la­rın si­lin­me­si ko­nu­sun­da yön ve­ri­ci ola­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT