BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Önce Asya, ardından da Avrupa borsaları dip yaptı

Önce Asya, ardından da Avrupa borsaları dip yaptı

Dün­ya pi­ya­sa­la­rı, dur­gun­luk en­di­şe­siy­le yüz­de 10’u aşan ka­yıp­lar ya­şa­dı. Dö­viz kur­la­rı ise risk­li ve ser­best fon­la­rın sa­tı­şı­nın hız­lan­ma­sıy­la ha­re­ket­len­diAĞLATAN DÜŞÜŞ Küresel kriz sebebiyle dünya borsalarında düşüş dün bütün dünyada devam etti. Bazı aracı kurum çalışanları kayıplar karşısında göz yaşlarını tutamadı. Kü­re­sel pi­ya­sa­lar­da sa­tış dal­ga­sı sü­rü­yor. Dün­ya bor­sa­la­rı, ABD ve Av­ru­pa­lı dev şir­ket­le­rin kâr­la­rı­nı azalt­ma­la­rı, ba­zı­la­rı­nın da bek­len­ti­le­ri­ni dü­şür­me­si se­be­biy­le yer­le bir ol­du. Ja­pon­ya­’da Tok­yo Bor­sa­sı yüz­de 9.6 ge­ri­ler­ken, Nik­kei En­dek­si ma­yıs 2003’ten be­ri gör­dü­ğü en dü­şük se­vi­ye­ye ge­ri­le­di ve 8 bin pua­nın al­tı­na düş­tü. Gü­ney Ko­re­’de Kop­si En­dek­sin­de­ki dü­şüş yüz­de 10.6’yı bu­lur­ken, Tok­yo Bor­sa­sın­da dün­ya de­vi Son­y’­nin his­se­le­ri yüz­de 13 ge­ri­le­di ve son 13 yı­lın en dü­şük se­vi­ye­si­ne geldi. Av­ru­pa bor­sa­la­rı da yüz­de 5’i aşan dü­şüş­ler­le açıl­dı. İn­gil­te­re eko­no­mi­si­nin üçün­cü çey­rek­te yüz­de 0.2 da­ral­ma­sı bek­le­nir­ken, bu ora­nın yüz­de 0.5 ol­ma­sıy­la bor­sa­lar­da dü­şüş hız­lan­dı ve bir ara dü­şüş­ler yüz­de 10’la­rı bul­du. Frank­furt ve Pa­ris bor­sa­la­rın­da dü­şüş­ler yüz­de 8’i aşar­ken, Av­ru­pa­’nın ön­de ge­len 300 his­se se­ne­di­nin yer al­dı­ğı FTSE­uro­first300 En­dek­si de yüz­de 7’nin üze­rin­de düştü. Kü­re­sel his­se se­net­le­ri için önem­li gös­ter­ge olan MSCI dün­ya en­dek­si 5 yı­lın en dü­şü­ğü­nü gör­dü. Ge­liş­mek­te olan bor­sa­lar­da da sert ka­yıp­lar yaşandı. Rus Bor­sa­sın­da dü­şüş­ler yüz­de 14’ü aşın­ca iş­lem­ler yi­ne dur­du­rul­du. Dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da eu­ro/do­lar pa­ri­te­si 1.2498’e ka­dar geriledi. İMKB YÜZ­DE 3.5 GE­Rİ­LE­Dİ As­ya bor­sa­la­rın­da­ki sert ka­yıp­la­rın ar­dın­dan fon çıkışının sür­dü­ğü İMKB gü­nü yüz­de 3.45 dü­şüş­le 24.176 pu­an­dan ta­mam­la­dı. Do­lar, Mer­kez Ban­ka­sı­nın mü­da­ha­le­si ile 1.7350 YTL’­den 1.6900 YTL’­ye ge­ri­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT