BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bir itiraf da Clinton’dan

Bir itiraf da Clinton’dan

Es­ki ABD Dev­let Baş­ka­nı Bill Clin­ton, “Dün­ya­da­ki gı­da kri­zi­ni he­pi­miz kö­rük­le­dik, ben de da­hi­l” di­ye ko­nuş­tu.Es­ki ABD Dev­let Baş­ka­nı Bill Clin­ton, “Dün­ya­da­ki gı­da kri­zi­ni he­pi­miz kö­rük­le­dik, ben de da­hi­l” di­ye ko­nuş­tu. Clin­ton, zi­ra­i mah­sul­le­re dün­ya­da­ki fa­kir­ler için ha­ya­ti bir ürün ola­rak de­ğil ade­ta bir renk­li te­le­viz­yon gi­bi sı­ra­dan bir ti­ca­ri mal ola­rak bak­ma­la­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­di. Clin­ton, “Gı­da, di­ğer­le­ri gi­bi ale­la­de bir mal de­ğil­. Gı­da­da ken­di­ne ye­ter­li­lik ko­nu­sun­da aza­mi se­vi­ye­le­re ge­lin­me­si­ni ön­gö­ren bir po­li­ti­ka­ya dön­me­miz la­zım. Ta­hıl ürün­le­ri­ni bi­oya­kıt için kul­lan­mak fi­yat­la­rı yük­selt­ti­” de­di. BM Ge­nel Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mi­gu­el d’­Es­co­to Brock­mann da ta­rım ürün­le­ri­nin ya­kıt ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nı “çıl­gın­lık” ola­rak ni­te­len­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT