BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz fırsata dönüşür mü?

Kriz fırsata dönüşür mü?

Gelin, şu me­se­le­yi bir ko­nu­şa­lım!.. “Ol­maz. Öy­le ya da böy­le iş­ler yo­lun­da gi­di­yor. Ko­nu­şup da ne ola­cak? Ka­fa­la­rı ka­rış­tır­ma­ya­lım!”Gelin, şu me­se­le­yi bir ko­nu­şa­lım!.. “Ol­maz. Öy­le ya da böy­le iş­ler yo­lun­da gi­di­yor. Ko­nu­şup da ne ola­cak? Ka­fa­la­rı ka­rış­tır­ma­ya­lım!” Ey mil­let. İş­ler sar­pa sa­rı­yor. Şim­di ba­ri gö­rü­şe­lim şu me­se­le­yi!.. “Sen de­li mi­sin be adam?!. Böy­le kri­tik bir dö­nem­de ko­nuş­mak da ne olu­yor! Hal­kı pa­nik­let­mek mi is­ti­yor­sun sen?” Bi­zim ha­li­miz böy­le. Hiç­bir me­se­le­yi vak­tin­de ko­nuş­ma­yız biz. İş iş­ten geç­tik­ten son­ra ise ne yap­tı­ğı­mız­sa bel­li: Bir suç­lu bu­lur ve sıy­rı­lı­rız işin için­den. Glo­bal bir kriz ya­şa­nı­yor. Bu kri­zin dal­ga­la­rı ön­ce Ame­ri­ka­‘yı vur­du. Son­ra Av­ru­pa­‘yı. Teh­li­ke dal­ga dal­ga ya­yı­lıp Do­ğu­‘ya doğ­ru iler­li­yor. Tür­ki­ye­‘ye de ge­le­cek mut­la­ka bu dal­ga. İyi ya­nı, ge­ce ya­tıp gün­düz kriz­le kar­şı­laş­mı­yor­sun. Za­man ve­ri­yor sa­na. Ted­bi­ri­ni al! Bay­ram­dan he­men ön­ce İş Ban­ka­sı 825 mil­yon do­lar, Ya­pı ve Kre­di Ban­ka­sı ise 1 mil­yar do­lar sen­di­kas­yon kre­di­si al­dı. Kre­di ma­li­ye­ti li­bor ar­tı yıl­lık yüz­de 0.75 idi. İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce, “Geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi ar­tık ko­lay kre­di bu­la­mı­yo­ru­z” de­di. İti­bar­lı ban­ka­lar bi­le zor­la­nı­yor ar­tık kre­di bul­mak­ta! Hem pa­ha­lı, hem de es­ki­si gi­bi bol de­ğil pa­ra. De­dim ya, Tür­ki­ye ga­rip ül­ke. Du­rum böy­le iken bi­le bir yo­lu­nu bu­lup ba­şı­mı­zı ku­ma gö­mü­yo­ruz. Kay­ta­rı­yo­ruz açık­ça­sı. Ma­lum, “İn­san­la­rı pa­nik­let­me­ye­li­m” te­ra­ne­si. Tür­ki­ye­‘nin mak­ro eko­no­mi­si hiç de fe­na sa­yıl­maz. Ban­ka­la­rın ak­tif top­la­mı iyi. Hu­ku­ki alt­ya­pı­la­rı sağ­lam. Ka­mu Ma­li­ye­si ba­şa­rı­lı bir per­for­mans gös­te­ri­yor. Re­el eko­no­mi öy­le de­ğil ama. Fi­nans­man sı­kın­tı­la­rı had saf­ha­da. Kre­di bul­ma­la­rı da zor­laş­tı. El­bet­te ki on­la­rın ka­sa­sı­na pa­ra koy­ma­ya kim­se­nin gü­cü yet­mez. Ne ban­ka­lar, ne kre­di ku­ru­luş­la­rı, ne de ka­mu ya­pa­bi­lir bu­nu. An­cak, mev­cut fi­nans­man doğ­ru şir­ket ve doğ­ru sek­tö­re kul­lan­dı­rı­lır­sa, Tür­ki­ye hem ih­ra­ca­tı­nı art­tı­ra­bi­lir, hem de üre­tim ya­pan iş­let­me­le­re iş ve­rir. Bu­nun için de re­form ge­re­ki­yor. Ver­gi ve sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nu söy­lü­yo­rum. Ay­rı­ca, ka­yıt dı­şı ile mü­ca­de­le­ye ta­viz­siz de­vam et­mek la­zım. KO­Bİ­‘le­re ve­ri­len kre­di­ler, çar­çur edil­mez ve han­gi iş­let­me­le­re kul­lan­dı­rı­la­ca­ğı doğ­ru tes­pit edi­lir­se, Tür­ki­ye kri­zi fır­sa­ta çe­vi­re­bi­lir. Bu­nun için de sa­na­yi en­van­te­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı la­zım. Sek­tör­le­rin du­ru­mu ne? Han­gi sek­tör ne is­ti­yor? KOS­GEB kre­di­le­ri ki­me ve­ril­me­li ki, ge­ri dö­nü­şü ol­sun? Es­naf ve sa­nat­kâ­ra na­sıl bir uy­gu­la­ma ya­pıl­ma­lı? Bun­la­rı gör­mek için en­van­ter ça­lış­ma­sı şart.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT