BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şimşek: Krize karşı oyun planımız hazır

Şimşek: Krize karşı oyun planımız hazır

Mil­let­ve­kil­le­ri­ne eko­no­mi­nin du­ru­mu hak­kın­da bilgi veren Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, “Tür­ki­ye bu ba­di­re­yi ko­lay at­la­ta­cak. Bu­nun için zor re­form­la­rı yap­ma­lı­yı­z” de­di. Şim­şek, ku­ru tut­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı da söy­le­diCEP­HA­NE­Yİ ÇAR­ÇUR ET­ME­YİZ Mil­let­ve­kil­le­ri­ne, pi­ya­sa­la­rı ya­kın­dan iz­le­dik­le­ri­ni, so­ğuk­kan­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Şim­şek, “Cep­ha­ne­miz sı­nır­lı. Bu­nu çar­çur et­me­yiz. Ma­li di­sip­li­ni ko­ru­ya­ca­ğız, re­ses­yo­na i­zin ver­me­yiz” de­di Eko­no­mi­den so­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, dün­ya­da­ki ve Tür­ki­ye’de­ki eko­no­mik ge­liş­me­ler ko­nu­sun­da AKP’li mil­let­ve­kil­le­ri­ne par­ti ge­nel mer­ke­zin­de bil­gi ver­di ve so­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­dı. Mil­let­ve­kil­le­rin­den alı­nan bil­gi­ye gö­re Ba­kan Şim­şek baş­tan be­ri kü­re­sel kriz­den et­ki­le­ne­cek­le­ri­ni, bir “ada” ol­ma­dık­la­rı­nı, an­cak söz ko­nu­su et­ki­nin di­ğer ül­ke­le­re gö­re da­ha az ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti­ği­ni söy­le­di. Şim­şek konuşmasında, “Tür­ki­ye bu ba­di­re­yi at­la­ta­cak ve en az et­ki­le­ne­rek kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­le­cek. Bu ise zor re­form­la­rı ya­pa­rak, ge­le­ce­ğin ze­mi­ni­ni oluş­tu­ra­rak sağ­la­na­bi­lir” de­di. Kre­di şart­la­rı­nın her yer­de da­ral­dı­ğı­na da dik­kat çe­ken Ba­kan Şim­şek, “Mer­kez Ban­ka­sı’nın ye­ter­li re­zer­vi var. Ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin ser­ma­ye ye­ter­li­li­ği, öz kay­nak kâr­lı­lı­ğı ve li­ki­di­te­si yük­sek. Ta­kip­te­ki kre­di­le­rin top­lam kre­di­le­re ora­nı dü­şük” de­di. Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren ya­ban­cı ban­ka­la­rı­n du­ru­mu ve risk­le­ri ko­nu­sun­da so­ru­lan bir so­ru­ya da Ba­kan Meh­met Şim­şek “Söz ko­nu­su ban­ka­la­rın ül­ke­le­rin­de ge­rek­li ted­bir­ler alın­dı. Şu an­da Tür­ki­ye’de bir risk yok” de­di ve Tür­ki­ye’de mev­cut mev­zu­atın ge­çer­li ola­ca­ğı­nı, sı­kıntı bu­lun­ma­dı­ğı­nı an­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT