BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Vieux: Türkiye bütün krizleri güçlenerek atlattı

Vieux: Türkiye bütün krizleri güçlenerek atlattı

Pe­u­ge­ot O­to­mo­tiv Pa­zar­la­ma Ge­nel Mü­dü­rü Vi­e­ux, “Tür­ki­ye’ye gel­di­ğim gün­den i­ti­ba­ren ilk teş­hi­sim, bu ül­ke­nin k­riz dö­nem­le­rin­den da­ha ça­buk ve güç­le­ne­rek çık­tı­ğı­dır” de­diMORALLERİ YÜKSEK TUTMAK GEREKİR Yıl sonu hedefleri için de­ği­şik­lik yapmadıklarını söyleyen Peugeot Genel Müdürü Vieux, “Top­lam pa­zar tahminlerimiz ü­ze­rin­de p­lan­lı bir şe­kil­de çalışıyoruz. Bu or­tam­da pa­za­rı can­lı, mo­ral­le­ri yük­sek tutmak önemli” dedi. Peu­ge­ot Oto­mo­tiv Pa­zar­la­ma Ge­nel Mü­dü­rü Je­an Pi­er­re Vie­ux, glo­bal kri­zin Tür­ki­ye­’ye et­ki­le­ri­nin da­ha az ola­ca­ğı ve kı­sa sü­re­ce­ği dü­şün­ce­sin­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Vie­ux, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ön­ce­lik­le Tür­ki­ye­’de ya­şa­yan bir ya­ban­cı ola­rak yo­rum yap­ma­nın çok zor ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Je­an Pi­er­re Vie­ux, şun­la­rı söy­le­di: “ABD ve Av­ru­pa eko­no­mi­le­rin­de ya­şa­nan glo­bal kri­zin Tür­ki­ye­’ye et­ki­le­ri­nin da­ha az ola­ca­ğı­nı ve kı­sa sü­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Tür­ki­ye­’ye gel­di­ğim gün­den iti­ba­ren Tür­ki­ye ile il­gi­li ilk teş­hi­sim bu ül­ke­nin kriz dö­nem­le­rin­den da­ha ça­buk ve da­ha da güç­le­ne­rek çık­tı­ğı şek­lin­de ol­du. Tür­ki­ye­’nin böy­le bir di­na­mi­ği mev­cut. Eko­no­mi­nin lo­ko­mo­ti­fi olan oto­mo­tiv sek­tö­rü adı­na tüm mar­ka­lar ken­di plan­la­rı­nı oluş­tu­ru­yor­lar. Bu or­tam­da es­nek ol­ma­mız, de­ği­şim­le­re ve Pa­zar­da­ki ge­liş­me­le­re kar­şı re­ak­tif ol­ma­mız bü­yük önem arz edi­yo­r” de­di. Vieux, so­na eren Au­to Show Fua­rın­da tüm mar­ka­la­rın pa­za­ra ye­ni mo­del­le­ri­ni sun­ma­ya ve sa­tış­la­rı­nı çe­şit­li kam­pan­ya­lar­la des­tek­le­me­ye de­vam et­tik­le­ri­ni de kaydetti. VERGİ ORANLARI DÜZENLENMELİ Vie­ux, hü­kü­me­tin sek­tö­re des­tek ver­me­si­ni is­te­di ve “Ver­gi oran­la­rın­da ye­ni bir dü­zen­le­me im­ka­nı olur­sa hem tü­ke­ti­ci ra­hat­la­ya­cak hem de sek­tör ge­liş­me im­ka­nı bu­la­ca­k” de­di Oto­mo­tiv­de ÖTV in­di­ri­mi ha­zır­lı­ğı Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan’ın ön­ce­ki ak­şam Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) he­ye­ti­ni ka­bu­lü­nün ar­dın­dan yer­li oto­mo­tiv üre­ti­ci­le­ri­ni des­tek­le­ye­cek ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, ça­lış­ma­lar hız­lan­dı­rıl­dı. Üst dü­zey bir eko­no­mi yet­ki­li­si, “Tür­ki­ye’de üre­tim ya­pan­la­rı des­tek­le­ye­rek yan sa­na­yi de can­lan­dı­ra­bi­lir. Bu aşa­ma­da en ya­kın se­çe­nek Exim­bank üze­rin­den ve­ri­len kre­di ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek. Ay­rı­ca bir ver­gi in­di­ri­mi de gün­de­me ge­le­bi­lir. Tür­ki­ye’de üre­tim ya­pan­la­ra yö­ne­lik adım­la­ra ön­ce­lik ve­ri­le­bi­lir” gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT