BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bakan Güler: Enerji sektörü kriz dinlemiyor

Bakan Güler: Enerji sektörü kriz dinlemiyor

‘Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji­de Fır­sat ve Bek­len­ti­ler’ kon­fe­ran­sın­da ko­nu­şan Ener­ji Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, Tür­ki­ye’de­ki alım ga­ran­ti­si ve oto­ma­tik fi­yat­lan­dır­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti.MEV­ZU­AT ÇOK İYİ ‘Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji­de Fır­sat ve Bek­len­ti­ler’ kon­fe­ran­sın­da ko­nu­şan Ener­ji Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, Tür­ki­ye’de­ki alım ga­ran­ti­si ve oto­ma­tik fi­yat­lan­dır­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti. E­ner­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, Tür­ki­ye’de e­ner­ji sek­tö­rü­nün k­riz din­le­me­di­ği­ni ve din­le­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Gü­ler, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ve Tür­ki­ye Sa­na­yi Kal­kın­ma Ban­ka­sı (TSKB) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “ye­ni­le­ne­bi­lir E­ner­ji­de Fır­sat ve Bek­len­ti­ler” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, dün­ya­da re­vaç­ta o­lan e­ner­ji ko­nu­su­nun Tür­ki­ye’de çok da­ha faz­la re­vaç­ta ol­du­ğu­nu, bu ba­kım­dan bir gün da­hi ge­çi­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni i­fa­de et­ti. İ­ki gün ön­ce Sa­ban­cı G­ru­bu­nun Ver­bund i­le bir­lik­te 1.1 mil­yar do­lar­lık bir ya­tı­rı­mın te­me­li­ni at­tı­ğı­nı hatırlatan Gü­ler, “Tür­ki­ye’de e­ner­ji sek­tö­rü k­riz din­le­mi­yor ve din­le­me­ye­cek. Biz bu ko­nu­da­ki ça­lış­ma­la­ra sü­rat­le de­vam e­de­ce­ğiz. Do­ğal gaz­da 9 il­den 63 i­le çı­kıl­ma­sı, rüz­gar­da, gü­neş­te, ye­ni­le­ne­bi­lir e­ner­ji­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar bun­la­rın gös­ter­ge­si” di­ye ko­nuş­tu. Ba­kan Gü­ler, e­sas sürp­ri­zin gü­neş e­ner­ji­sin­de o­la­ca­ğını be­lir­te­rek Tür­ki­ye’nin bu ko­nu­da dün­ya­da­ki en di­na­mik ül­ke­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Bizi baş­ka­sıy­la ka­rış­tır­ma­yın Ener­ji Ba­ka­nı Gü­ler, AB ve Dün­ya Ban­ka­sı’nı Tür­ki­ye’de­ki ya­tı­rım­la­rı des­tek­le­me­de ya­vaş dav­ran­dı­ğı için eleş­tir­di. Gü­ler, “Tür­ki­ye’yi baş­ka ül­ke­ler­le ka­rış­tır­ma­sın­lar. Elek­trik ener­ji­sin­de Av­ru­pa’da yıl­lık tü­ke­tim yüz­de 1 ar­tar­ken biz­de 8.5 ar­tı­yor. Ener­ji ya­tı­rım­la­rın­da bek­len­ti­miz mev­zu­atı­nı bi­ze da­ha sü­rat­li bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı. Bu­ra­da pi­ya­sa da müş­te­ri de ha­zır” de­di.
Reklamı Geç
KAPAT