BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İhracat ödülü yine Penguen Gıda’nın

İhracat ödülü yine Penguen Gıda’nın

Pen­gu­en Pa­zar­la­ma A.Ş. mey­ve ve seb­ze ma­mül­le­ri ala­nın­da 2007 yı­lı ve­ri­le­ri­ne gö­re en çok ih­ra­cat ya­pan şir­ket ola­rak Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ol­du.Pen­gu­en Pa­zar­la­ma A.Ş. mey­ve ve seb­ze ma­mül­le­ri ala­nın­da 2007 yı­lı ve­ri­le­ri­ne gö­re en çok ih­ra­cat ya­pan şir­ket ola­rak Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ol­du. Baş­ba­kan­lık ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sek­tör fir­ma­la­rı­na “İh­ra­cat Ba­şa­rı Ödül­le­ri­” An­ka­ra­’da Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Pen­gu­en Pa­zar­la­ma, sek­tö­rün­de ve­ril­di­ği yıl­dan bu ya­na sü­rek­li mü­da­vi­mi ol­du­ğu ödü­lü bu yıl bir de­fa da­ha al­dı. Ödü­lü­nü Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­dan alan Pen­gu­en Gı­da Sa­na­yi A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Or­han Gen­çoğ­lu, “Kü­re­sel­leş­me­nin bu den­li hız­lı ya­şan­dı­ğı bir dün­ya­da Tür­ki­ye­’nin bir ta­rım ül­ke­si ol­ma­sı se­be­bi ile dün­ya­da­ki ro­lü­müz git­tik­çe da­ha faz­la önem ka­za­nı­yor. Kat­ma de­ğe­ri yük­sek, ül­ke­mi­ze net dö­viz gir­di­si sağ­la­yan bir sek­tör olan ta­rım, en az Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi dev­le­ti­miz ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­li. Şu an 1 mil­yar ABD do­la­rı se­vi­ye­sin­de olan sek­tör ih­ra­ca­tı 2 - 3 ka­tı­na ula­şı­r” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT