BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘İslam ülkeleriyle gümrükleri sıfırlayalım’

‘İslam ülkeleriyle gümrükleri sıfırlayalım’

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, İs­lam ül­ke­le­ri ara­sın­da ser­best ti­ca­ret ala­nı oluş­tu­ra­rak, güm­rük­le­ri sı­fır­la­ma tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, İs­lam ül­ke­le­ri ara­sın­da ser­best ti­ca­ret ala­nı oluş­tu­ra­rak, güm­rük­le­ri sı­fır­la­ma tav­si­ye­sin­de bu­lun­du. Ba­kan Tüz­men, 12. Ulus­la­ra­ra­sı İş Fo­ru­mu (IBF) Kon­gre­si do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye­’de bu­lu­nan İSE­DAK ül­ke­le­ri­ne men­sup ga­ze­te­ci­ler­le soh­be­tin­de, “İs­lam ül­ke­le­ri ara­sın­da, ser­best ti­ca­ret ala­nı oluş­tu­ra­lım, güm­rük­le­ri sı­fır­la­ya­lım. Bu­nu ba­şa­rır­sak, çok önem­li bir iş yap­mış olu­ruz. Bir­bi­ri­miz­le ti­ca­re­ti­miz çok hız­lı ar­tar. Bu­nu bi­ran ön­ce ger­çek­leş­tir­me­li­yi­z” de­di. İs­lam ül­ke­le­ri ara­sın­da oluş­tu­ru­la­cak ser­best ti­ca­ret ala­nı­nın glo­bal kriz­le­re kar­şı pan­ze­hir ola­ca­ğı­nı da kay­de­den Tüz­men, bu­nun bü­tün ül­ke­le­ri kü­re­sel kriz­le­re kar­şı di­renç­li ha­le ge­ti­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. İs­lam Kal­kın­ma Ban­ka­sı­nın da­ha efek­tif dav­ran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­dı­ğı­nı kay­de­den Ba­kan Tüz­men, bir so­ru üze­ri­ne, Tür­ki­ye­’nin İSE­DAK üye­si ül­ke­le­re ih­ra­cat ar­tı­şı­nın, ge­nel ih­ra­cat ar­tı­şın­dan iki kat faz­la ol­du­ğu­na dik­ka­ti çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT