BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çay hazırlamak Tmax ile çok kolaylaştı

Çay hazırlamak Tmax ile çok kolaylaştı

Su­da eri­yen çay T-ma­x’i ge­liş­ti­ren Ül­ker, 4 fark­lı çe­şi­diy­le tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­du.Su­da eri­yen çay T-ma­x’i ge­liş­ti­ren Ül­ker, 4 fark­lı çe­şi­diy­le tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­du. Toz şek­lin­de­ki çay T-max, içi­me ha­zır­lan­ma­sı en ko­lay çay ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. Sı­cak su­ya ka­rış­tı­rı­la­rak ha­zır­la­nan T-max, özen­le se­çil­miş çay yap­rak­la­rın­dan üre­ti­li­yor. Ti­tiz­lik­le top­la­nan bu çay yap­rak­la­rı el değ­me­den dem­le­nip fil­tre­le­ni­yor ve yük­sek ısı­da bu­har­laş­tı­rı­la­rak toz ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor. Son­ra­sın­da bu do­ğal çay özü, T-ma­x’­in özel for­mü­lüy­le har­man­la­nı­yor. Ça­yın bü­tün fay­da­lı özel­lik­le­ri­ni ta­şı­yan T-ma­x’­in Şe­ker­li Kla­sik Si­yah Çay, Şe­ker­siz Kla­sik Si­yah Çay, El­ma Aro­ma­lı Si­yah Çay ve Şef­ta­li Aro­ma­lı Si­yah Çay çe­şit­le­ri bu­lu­nu­yor. 1.5 yıl sü­ren yo­ğun Ar-Ge ve pa­zar­la­ma ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da üre­ti­len T-max, “Bil­di­ği­miz çay ama su­da eri­yen çay. Sa­pı, ipi, çö­pü yok! T-max, hem do­ğal, hem ta­bi­i, hem na­tü­rel!” slo­ga­nıy­la ta­nı­tı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91237
  % 1.66
 • 4.8152
  % -0.41
 • 5.627
  % -0.58
 • 6.3333
  % -1.27
 • 190.781
  % -1.35
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT