BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Türkiye’de durgunluk görünmüyor’

‘Türkiye’de durgunluk görünmüyor’

İn­gil­te­re­’de ya­yın­la­nan haf­ta­lık eko­no­mi der­gi­si­nin son sa­yı­sın­da yer alan ha­ber­de, IMF prog­ra­mı­nı ta­mam­la­yan Tür­ki­ye­’nin ye­ni bir çı­pa­ya ih­ti­yaç du­ya­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.İn­gil­te­re­’de ya­yın­la­nan haf­ta­lık eko­no­mi der­gi­si­nin son sa­yı­sın­da yer alan ha­ber­de, IMF prog­ra­mı­nı ta­mam­la­yan Tür­ki­ye­’nin ye­ni bir çı­pa­ya ih­ti­yaç du­ya­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Al­tı ay­lık bü­yü­me­nin, Av­ru­pa­’nın al­tın­cı bü­yük eko­no­mi­si ha­li­ne ge­len Tür­ki­ye­’yi da­ha sağ­lık­lı ha­le ge­tir­di­ği vur­gu­la­nan ha­ber­de, “Ban­ka­lar sağ­lam gö­rü­nü­yor. Eko­no­mi­den So­rum­lu Ba­kan Meh­met Şim­şek, yük­sek ser­ma­ye ye­ter­li­lik ora­nı ve ba­tık kre­di­le­rin dü­şük ol­du­ğu­na işa­ret edi­yo­r” de­nil­di. Nü­fus ar­tı­şı­nın ta­le­bin ar­tı­şı­na kat­kı­da bu­lun­du­ğu, ih­ra­ca­tın çe­şit­len­di­ği, borç­la­rın gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la­nın yüz­de 39’u­na in­di­ği, dö­viz re­zer­vi­nin 80 mil­yar do­la­ra çık­tı­ğı be­lir­ti­len ha­ber­de, “E­ko­no­mi­de re­ses­yon gö­rün­mü­yor. An­cak çok faz­la iyim­ser­lik de doğ­ru de­ğil. Tür­ki­ye­’nin şim­di borç far­kı­nı ka­pat­mak için ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­ya ih­ti­ya­cı var. Re­form­lar ya­pıl­dı, sos­yal gü­ven­lik ya­sa­sı çık­tı. Oto­mo­tiv, teks­til, be­yaz eş­ya sek­tö­rü Çin re­ka­be­tiy­le kar­şı kar­şı­ya. IMF çı­pa­sı ol­ma­lı. Bu ol­ma­dan eko­no­mik is­tik­rar ge­liş­me­z” gö­rü­şü di­le ge­ti­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT