BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Petrol 62 dolara düştü, OPEC üretimi kıstı

Petrol 62 dolara düştü, OPEC üretimi kıstı

Ham pet­rol sa­tış fi­ya­tı­nın va­ril ba­şı­na 62 do­la­ra düş­me­si üze­ri­ne Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü (OPEC), fi­yat­la­rın faz­la düş­me­si­nin en­gel­len­me­si için pet­rol üre­ti­mi­ni kıs­tı.Ham pet­rol sa­tış fi­ya­tı­nın va­ril ba­şı­na 62 do­la­ra düş­me­si üze­ri­ne Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü (OPEC), fi­yat­la­rın faz­la düş­me­si­nin en­gel­len­me­si için pet­rol üre­ti­mi­ni kıs­tı. Da­ha ön­ce 18 Ka­sı­m’­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan top­lan­tı, dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da­ki du­ru­mu de­ğer­len­dir­mek için er­ke­ne alın­dı. Top­lan­tı­da OPEC üye­si ül­ke­le­r, gün­lük pet­rol üre­ti­mi­ni 1 Ka­sım ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1.5 mil­yon va­ril kıs­ma ka­ra­rı al­dı. BENZİNDE 8 YKR. ARTIŞ Tür­ki­ye­’de ise ben­zin 8-9 ku­ruş zam­lan­dı. An­ka­ra ve İz­mi­r’­de 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 3.11 YTL’­den 3.19 YTL’­ye, Shell&Tur­cas ba­yi­le­rin­de ise 3.20 YTL’­ye yük­sel­di. İs­tan­bu­l’­da BP, OPET ve Pet­rol Ofi­si ba­yi­le­rin­de lit­re fi­ya­tı 3.12 YTL’­den 3.20’ye çı­kan kur­şun­suz ben­zin, Shell ba­yi­le­rin­de ise 3.21 YTL’­ye yük­sel­di. Mo­to­ri­nin lit­re fi­ya­tı An­ka­ra­’da 2.79 ile 2.92 YTL, İs­tan­bu­l’­da ise 2.75 YTL ile 2.88 YTL ara­sın­da de­ği­şi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT