BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tüketimi kısmak halkı fakirleştirir

Tüketimi kısmak halkı fakirleştirir

Fi­nans Bi­lim Plat­for­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ce­vat Sa­rı­ka­mış, “Re­el sek­tö­rü des­tek­le­mek, fi­nans sek­tö­rü­nü de hi­za­ya ge­tir­mek su­re­tiy­le kriz aşı­la­bi­li­r” de­di.Fi­nans Bi­lim Plat­for­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ce­vat Sa­rı­ka­mış, “Re­el sek­tö­rü des­tek­le­mek, fi­nans sek­tö­rü­nü de hi­za­ya ge­tir­mek su­re­tiy­le kriz aşı­la­bi­li­r” de­di. Kü­re­sel kri­zin Tür­ki­ye­’yi de mut­la­ka et­ki­le­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Sa­rı­ka­mış, fi­nans sek­tö­rü­nün re­el sek­tö­rün çok önü­ne geç­ti­ği­ni kay­det­ti. Sa­rı­ka­mış, kri­zi te­tik­le­yen en önem­li un­su­run fi­nans sek­tö­rü ile re­el sek­tör ara­sın­da­ki ba­ğın kop­ma­sı ol­du­ğu­nu öne sü­re­rek, “Tür­ki­ye­’de de bu­nu gö­rü­yo­ruz. Fi­nans sek­tö­rü çok bü­yük bir ge­liş­me gös­ter­di. Re­el sek­tör ise eko­no­mik du­rum se­be­biy­le za­yıf­la­dı. Üre­tim art­ma­dı, pek faz­la ya­tı­rım ol­ma­dı. Bu sü­reç­te tü­ke­ti­mi kıs­mak çok bü­yük yan­lış­tır. Bu dur­gun­lu­ğa ve kao­sa gö­tü­rür. Bun­dan vaz­ge­çil­me­li­dir. Üre­ti­mi art­tı­rın. Üre­ti­mi art­tı­rır­ken de tü­ke­ti­ci­yi yük­sek ge­lir sa­hi­bi ya­pı­n” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT