BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Turkcell ihalelere teklif verecek

Turkcell ihalelere teklif verecek

Turk­cell İle­ti­şim Hiz­met­le­ri A.Ş, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu­’nun dört adet li­sans iha­le­si­ne ay­rı ay­rı tek­lif ver­me ka­ra­rı al­dı­ğı­nı du­yur­du.Turk­cell İle­ti­şim Hiz­met­le­ri A.Ş, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu­’nun dört adet li­sans iha­le­si­ne ay­rı ay­rı tek­lif ver­me ka­ra­rı al­dı­ğı­nı du­yur­du. Turk­cel­l’­den İMK­B’­ye ya­pı­lan açık­la­ma­da, şir­ket Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun dün­kü top­lan­tı­sın­da, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan IMT-2000/UMTS hiz­met ve alt­ya­pı­la­rı­nın yet­ki­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik dört adet li­san­sın ve­ril­me­si için açı­lan 28 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan iha­le­le­re Turk­cell ta­ra­fın­dan ay­rı ay­rı ka­tı­lı­na­rak her bir iha­le için tek­lif ve­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT