BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Temel’in yeri

Temel’in yeri

Te­mel’le Dur­sun a­va çık­mış­lar... ­Yü­rür­ken Dur­sun ye­re düş­müş ve ha­re­ket­siz ya­tı­yor­muş... ­Bu­nu gö­ren Te­mel he­men ya­nı­na gel­miş bak­mış ki ar­ka­da­şı ne­fes al­mı­yor, göz­le­rin­de­ki fe­rin de kay­bol­du­ğu­nu fark et­miş ve he­men a­cil se­vi­si a­ra­mış...Te­mel’le Dur­sun a­va çık­mış­lar... ­Yü­rür­ken Dur­sun ye­re düş­müş ve ha­re­ket­siz ya­tı­yor­muş... ­Bu­nu gö­ren Te­mel he­men ya­nı­na gel­miş bak­mış ki ar­ka­da­şı ne­fes al­mı­yor, göz­le­rin­de­ki fe­rin de kay­bol­du­ğu­nu fark et­miş ve he­men a­cil se­vi­si a­ra­mış... “Ar­ka­da­şım öl­dü” de­miş, “Ne yap­mam ge­re­ki­yor” di­ye sor­muş... ­Te­le­fo­nun u­cun­da­ki ses: “-­Sa­kin ol... Ben sa­na yar­dım e­de­ce­ğim... A­ma şim­di ön­ce ar­ka­da­şı­nın öl­dü­ğün­den e­min ol­ma­mız ge­re­ki­yor...” Bir­kaç sa­ni­ye ses­siz­lik­ten son­ra bir el si­lah se­si du­yul­muş... ­Son­ra Te­mel; “-­Ta­mam­dır... Şim­di ne ya­pa­ca­ğız?...” Bir film di­ya­lo­ğu! “-A­nı­lar böy­le­dir... Nit­rog­li­se­rin gi­bi sa­ğı so­lu bel­li ol­maz... Ve on­la­rı ne­yin pat­la­ta­ca­ğı­nı as­la bi­le­mez­sin...” (...T­he T­wo Ja­kes fil­min­den) tuzaktan kumanda (...LİG TV-Ma­ra­ton) ŞAN­SAL BÜ­YÜ­KA: Ho­cam yi­ne tri­bün­ler­de ateş yak­tı­lar... ER­MAN TO­ROĞ­LU: Ya­nın­da otu­ran se­yir­ci­le­rin, bun­la­rın ağ­zı­nı bur­nu­nu kır­ma­sı la­zım... ŞAN­SAL BÜ­YÜ­KA: Sert olu­yor­sun ho­cam... ER­MAN TO­ROĞ­LU: Biz bu­nu yap­maz­sak, UE­FA bi­zim ağ­zı­mı­zı bur­nu­mu­zu kı­rı­yor ho­cam... ha­ya­ta Da­ir Be­nim ya­şa­dı­ğım en bü­yük güç­lük­ler­den bir ta­ne­si, ço­cuk­la­rım on­lar­dan bek­le­di­ğim gi­bi dav­ran­ma­dık­la­rı za­man tep­ki­le­ri­mi de­net­le­ye­bil­mek­tir... Ben son de­re­ce meş­gul ol­du­ğum bir sı­ra­da iki­si bir­den art ar­da is­tek­le­ri­ni ve so­ru­la­rı­nı sı­ra­la­dık­la­rı za­man ge­nel­lik­le tep­ki gös­te­ri­yo­rum ve on­lar­dan “Da­ha an­la­yış­lı dav­ran­ma­la­rı­nı­” is­ti­yo­rum... Ama dü­şü­nün, bi­ri dört, bi­ri al­tı ya­şın­da­ki ço­cuk­lar bu söz­den ne an­lar?... Be­nim ama­cım, on­la­ra ha­ya­ta sev­gi ile ce­vap ver­me­yi öğ­ret­mek ama be­nim dav­ra­nış­la­rım, se­si­min to­nu, yü­zü­mün ifa­de­si, on­la­rı yar­gı­la­yan söz­cük­le­rim, on­lar­dan sü­rek­li bir şey­ler is­te­mem sev­gi­yi ifa­de et­mek­ten çok uzak. Ha­ya­tı­mın pek çok anın­da ol­du­ğu gi­bi bu­ra­da da ken­dim sev­gi do­lu se­çim­ler ya­pa­maz­ken baş­ka­la­rı­nın sev­gi ile do­lu ol­ma­sı­nı umu­yor, hat­ta açık açık is­ti­yo­rum... (...Ric­hard Carl­son) İğ­ne­lik... FE­LA­KET TEL­LA­LI Bak­tık­ça buz­lu ca­ma, ­Mil­let ya­lan­dan bık­tı... K­riz Fi­zan’da a­ma, ­Biz­de tel­la­lı çık­tı! O­vuş­tu­rur e­li­ni, K­riz­den dem­le­nen­ler... ­Ça­lar­lar bam te­li­ni, ­Hor­tum­la­yıp e­men­ler! ­Felâ­ke­tin tel­la­lı, ­Ha­zır­lan­dı ilâ­ma... ­Da­vul­lu hem zur­na­lı, K­ri­ze kar­şı­la­ma! (...Se­fa Ko­yun­cu) ka­dın­lar­&er­kek­ler Adam kah­ve­ye iki gö­zü mos­mor, yü­zü çi­zik için­de gir­miş... Ar­ka­da­şı ya­naş­mış ve sor­muş; -Hay­ro­la... Kim yap­tı bu­nu?... “-Ka­rım yap­tı...” -Pe­ki o mem­le­ket­te de­ğil miy­di?... “-Ben de öy­le sa­nı­yor­dum...” S.Ö.Z. der ki; “-­He­pi­miz geç­mi­şi de­ğiş­tir­me­ye ça­lı­şır­ken ge­le­ce­ği geç­mi­şe bı­ra­kan za­val­lı­lar de­ğil mi­yiz?...” (...Ka­ba­nı­nın ya­kası­nı kal­dı­rıp bu­ğu­lu se­siy­le ka­ran­lı­ğa ka­rı­şır­ken et­ti­ği müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bizden haberler -Dü­ğün­de ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ta­kı­lar ta­kıl­dı... Yo­la çı­kın­ca ge­lin ara­ba­sı dur­du­ru­lup, ta­kı­lan­lar ge­ri alın­dı... -He­ye­ca­nı göz­ler­den kaç­ma­dı, si­ga­ra üs­tü­ne si­ga­ra yak­tı... Bir ara “Sağ­dı­cım olur mu­sun” di­ye­ce­ği­ne “Sır­na­şım olur mu­sun” de­di... - “İlk gün­dür yal­nız bı­rak­ma­mak la­zım” di­ye­rek dü­ğün ge­ce­si evi zi­ya­ret edil­di... Sa­ba­ha ka­dar çay/kah­ve içil­di... -Ev­den çı­kı­lır­ken su, elek­trik ve do­ğal gaz te­si­sat­la­rı ka­pa­tı­la­rak ola­ya nok­ta ko­nul­du... -Evet ar­ka­da­şı­mız Ser­dar Bin­göl ve de­ğer­li eşi Çiğ­dem (Yü­ce­bel)’i kut­lu­yo­ruz... Ar­ka­da­şı­mı­zı bu­gün­kü ha­lı sa­ha ma­çı­na bek­li­yo­ruz... tebeşir tozu “-­De­ha­yı gös­te­re en ö­nem­li şey, mü­kem­mel­lik de­ğil o­ri­ji­nal­lik­tir...”(...A. Ko­est­ler) OKU yorum Puan durumları Yıllardır Türkiye Gazetesi abonesiyim... Tabii ki ara sıra çok önemsenmeyecek hatalar oluyor... Ama buna göz yumamayacağım... Ekte gönderdiğim resme bakınca anlarsınız galiba... Bütün gruplardaki takımlar ve maç programı aynı... Daha dikkatli hazırlanmış sayfalar bekliyoruz... (...Hüsem Taşkın) > E­Dİ­TÖR NO­TU: Fo­toğ­raf de­di­ği­niz gi­bi bir ön­ce­ki gün­den kal­mış­tır... O­ku­yu­cu­la­rı­mız­dan, ö­zür di­le­riz... Daha iyi bir Türkiye için; okuyucularımızın da fikirlerine ihtiyacımız var...Gazetemizde görüp eleştirdiğiniz, beğenip övdüğünüz, düşünüp bize yol göstereceğini umduğunuz her şeyi paylaşın; omer.soztutan@tg.com.tr Hayırlı olsun... Türk basınındaki büyük bir boşluğu daha doldurduğunuz için teşekkür ederiz... Sayın Ediz Hun, göstermelik olmayan çevrecilerden biridir... Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyoruz... (...Gülşah Yıldırım) EDİTÖR NOTU: Hem yazarımız, hem gazetemiz adına bu ayrıntıyı yakaladığınız için teşekkür ederiz...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT