BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çamaşır astım bugün yağmur yağacak mı?

Çamaşır astım bugün yağmur yağacak mı?

Dev­let Me­te­o­ro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü; sağ­lık, u­la­şım, şe­hir­leş­me, gı­da gü­ven­li­ği, tu­rizm, ekonomi ve silahlı kuvvetlere yardımcı olmanın dışında meraklı vatandaşlara da hizmet veriyor> ES­Kİ­ŞE­HİR Tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­rin yar­dı­mıy­la ha­va tah­min­le­rin­de önem­li aşa­ma kay­de­den Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, de­ği­şik ke­sim­ler­den in­san­la­ra da iş­le­riy­le il­gi­li ko­nu­lar­da yar­dım­cı olu­yor. Es­ki­şe­hir Me­te­oro­lo­ji Böl­ge Mü­dü­rü Ali As­lan, Me­te­oro­lo­ji­nin, tek­no­lo­ji­nin iler­le­me­siy­le tah­min­le­rin­de is­tik­rar ya­ka­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. As­lan, şöy­le ko­nuş­tu: “Me­te­oro­lo­ji ha­va ve ik­li­mi kap­sar. Ha­va tah­min­le­rin­de ol­duk­ça ba­şa­rı­lı­yız. Ha­va du­ru­mu­nu tah­min eder­ken 2 mil­yon ve­ri­yi de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Ha­va tah­min­le­ri en­lem ve boy­lam ve­ri­le­ri­nin alın­ma­sıy­la de­ğer­len­di­ri­li­yor. Gün­lük tah­min­le­ri­miz­de ba­şa­rı yüz­de 90’ın üze­rin­de­dir. Me­te­oro­lo­ji in­san­la­rın tüm ça­lış­ma alan­la­rın­da doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak et­ki­de bu­lu­nur. Su, ener­ji ve di­ğer kay­nak­la­rın kul­la­nı­mı; sağ­lık, ula­şım, şe­hir­leş­me, gı­da gü­ven­li­ği, tu­rizm gi­bi bir­çok alan­da me­te­oro­lo­jik bil­gi­ler önem­li­dir. Me­te­oro­lo­ji ola­rak pek çok sek­tö­re ver­di­ği­miz hiz­met­ler­le eko­no­mi­ye, ül­ke­nin si­lah­lı kuv­vet­le­ri­ne sağ­la­dı­ğı­mız bil­gi­ler­le de ba­rış­ta ve sa­vaş­ta yurt sa­vun­ma­sı­na bü­yük fay­da sağ­lı­yo­ruz.” O GÜN DO­LU VAR MIY­DI? As­lan, şöy­le de­vam et­ti: “Ad­li du­rum­lar­da bi­ze da­nı­şı­yor­lar. Ta­nık, ‘o ge­ce ha­va sis­liy­di, gö­re­me­dim’ di­yor. Biz de o ge­ce­ki ha­va ra­por­la­rı­nı sav­cı­lı­ğa is­tek doğ­rul­tu­sun­da ulaş­tı­rı­yo­ruz. Kas­ko şir­ket­le­ri de bi­ze ba­zı du­rum­lar­da da­nı­şı­yor. Va­tan­daş, kas­ko şir­ke­ti­ne ‘do­lu se­be­biy­le ara­ba­mın bo­ya­sı kalk­tı’ di­yor. Kas­ko şir­ke­ti de bi­zi ara­yıp o gün do­lu olup ol­ma­dı­ğı­nı so­ru­yor. Mü­te­ah­hit­ler, bil­gi al­mak için arı­yor. Mü­te­ah­hit­ler ‘Es­ki­şe­hir’de­ki bir evin du­va­rı, ça­tı­sı, pen­ce­re ka­lın­lı­ğı na­sıl ol­ma­lı­dır, do­ğal gaz bo­ru­su dö­şe­ye­ce­ğiz. Ga­zın don­ma­ma­sı için top­ra­ğın ne ka­dar al­tı­na dö­şe­me yap­ma­lı­yız’ di­ye da­nı­şı­yor­lar. Va­tan­daş­lar ara­yıp ‘ya­rın ha­va na­sıl ola­cak, ona gö­re gi­yi­ne­ce­ğim’ di­ye so­ru­yor. Çift­çi­ler, ‘to­hum eki­mi ya­pa­ca­ğım, ya­rın don ola­cak mı? ‘Buğ­da­yı­mı bi­çe­ce­ğim, ya­rın yağış gö­rü­nü­yor mu’ di­ye te­le­fon­la da­nı­şı­yor. Şir­ket­ler ge­zi ve­ya top­lan­tı dü­zen­le­ye­cek­le­ri za­man ara­yıp, ha­va­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı so­ru­yor.” MEV­SİM­LE­RE GÖ­RE FARK­LI­LIK As­lan, mev­sim­le­re gö­re va­tan­daş­la­rın so­ru­la­rı­nın fark­lı­laş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ti­ca­ret­le uğ­ra­şan va­tan­daş­lar kış mev­si­min­de ara­yıp, ‘bu kış ha­va­lar na­sıl ola­cak? Sat­mak için çok sa­yı­da ka­ban ve ka­zak ala­ca­ğım’ di­yor. Ba­zen de ‘bu yaz ha­va na­sıl ola­cak? Kli­ma­ya ih­ti­yaç du­yu­la­cak mı’ di­ye so­ru­yor­lar. ‘Ka­sım ayın­da dü­ğü­nüm var, ha­va­lar na­sıl ola­cak’ di­yen­ler de var” şek­lin­de ko­nuş­tu. VA­TAN­DAŞ­TAN YO­ĞUN İL­Gİ As­lan, hal­kın ve ku­rum­la­rın me­te­oro­lo­jik bil­gi ve hiz­met­ler­den da­ha faz­la ya­rar­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, me­te­oro­lo­jik bil­gi­le­rin hayatın her ke­si­min­de fay­da­lı ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Va­tan­daş­la­rın me­te­oro­lo­jik tah­min­le­ri çok dik­kat­li ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­ten As­lan, “Va­tan­daş­lar, tah­min­le­ri­mi­zi in­ce­le­yip te­le­fon edi­yor. ‘Bu­ra­da par­ça­lı bu­lut­lu ya­zı­yor, ama ha­va­da bu­lut yok, ‘tah­min­le­ri­niz­de gü­neş­li ya­zı­yor ama ha­va ka­pa­lı’ di­yor­lar. Tah­min­le­ri­mi­zi dü­zelt­me­mi­zi is­ti­yor­lar. Ba­zı va­tan­daş­lar da ara­yıp ‘tah­min­le­ri­niz ha­va­nı­n yağ­mur­lu ola­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. Be­nim ote­le yağ­ma­sa olur mu’ di­ye so­ru­yor. ‘Dı­şa­rı­ya ça­ma­şır as­tım, yağ­mur ya­ğa­cak mı’ di­ye so­ran ka­dın­lar bi­le var. Bu gi­bi so­ru­la­rın hep­si­ni ce­vap­lı­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT