BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bakan Binali Yıldırım’la su altında çevre röportajı

Bakan Binali Yıldırım’la su altında çevre röportajı

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, 2. Ulus­la­ra­ra­sı De­niz Kül­tü­rü Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da da­lış ya­pa­rak, su al­tın­da ga­ze­te­ci Mit­hat Be­re­ket’in so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı.Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, 2. Ulus­la­ra­ra­sı De­niz Kül­tü­rü Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da da­lış ya­pa­rak, su al­tın­da ga­ze­te­ci Mit­hat Be­re­ket’in so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Fes­ti­val et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Cad­de­bos­tan Ba­lık Adam­lar Spor Ku­lü­bü (BSK) ha­vu­zun­da dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon­da dal­gıç kı­ya­fe­ti gi­yen Ba­kan Yıl­dı­rım, için­de ku­lak­lık olan özel bir mas­ke ta­ka­rak, dal­gıç­lar eş­li­ğin­de da­lış yap­tı. İlk kez da­lış yap­tı­ğı be­lir­ti­len Yıl­dı­rım, bir sağ­lık eki­bi­nin de ha­zır bu­lun­du­ğu et­kin­lik­te yak­la­şık ya­rım sa­at su al­tın­da ka­la­rak, ga­ze­te­ci Be­re­ket’le rö­por­taj yap­tı. Su al­tın­da­ki rö­por­taj, TRT 2’den can­lı ya­yım­lan­dı. Ba­kan Yıl­dı­rım, da­lış son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da, amaç­la­rı­nın, de­niz­le­re dik­ka­ti çek­mek, de­niz­le­rin öne­mi­ni in­san­la­ra an­lat­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT