BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Babı Âli toplantıları 28 Ekimde başlıyor

Babı Âli toplantıları 28 Ekimde başlıyor

Si­ya­set, eko­no­mi, ba­sın ve iş dün­ya­sı­nın ile­ri ge­len­le­ri, Tür­ki­ye’nin 1990 yı­lın­dan be­ri tek de­mok­ra­tik ve çok­lu kül­tür plat­for­mu olan Bab-ı Âli Top­lan­tı­la­rı’nda ye­ni­den bir ara­ya gel­me­ye ha­zır­la­nı­yor.Si­ya­set, eko­no­mi, ba­sın ve iş dün­ya­sı­nın ile­ri ge­len­le­ri, Tür­ki­ye’nin 1990 yı­lın­dan be­ri tek de­mok­ra­tik ve çok­lu kül­tür plat­for­mu olan Bab-ı Âli Top­lan­tı­la­rı’nda ye­ni­den bir ara­ya gel­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Tür­ki­ye’nin en kök­lü ve açı­lım­lı “think tank” or­ga­ni­zas­yo­nu sa­yı­lan ve ilk de­fa 1990 yı­lın­da “et­kin bir dü­şün­ce mer­ke­zi” ola­rak bir grup ga­ze­te­ci ta­ra­fın­dan ya­pı­lan­dı­rı­lan Bab-ı Âli Top­lan­tı­la­rı, Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­ne otur­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. İLK BU­LUŞ­MA ÇI­RA­ĞAN’DA Ül­ke­yi yö­ne­ten­ler ve med­ya­nın ile­ri ge­len­le­ri­ni sis­te­ma­tik ola­rak, öz­gür bir plat­form­da bir ara­ya ge­ti­ren Top­lan­tı­la­rın 2008-2009 dö­ne­mi, 28 Ekim Sa­lı gü­nü sa­at 19.00’da Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda baş­lı­yor. “2001 Kri­zi Son­ra­sı Tür­ki­ye’nin Ye­ni Viz­yo­nu ve Gün­cel De­ğer­len­dir­me” ko­nu­lu ilk et­kin­li­ğin ko­nuş­ma­cı­la­rı, Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan ve Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek ola­cak. Bab-ı Âli Eko­no­mik Po­li­tik Kül­tü­rel Hiz­met­ler A.Ş. yö­ne­ti­min­de pro­fes­yo­nel ola­rak de­vam eden “Bab-ı Âli Top­lan­tı­la­rı”, 28 Ekim 2008-7 Tem­muz 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da top­lam 7 otu­rum­la ger­çek­le­şe­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT