BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Fut­bol mil­li ta­kım­la­rı ana spon­sor­la­rın­dan Ül­ker, söz­leş­me­si­nin ye­ni­len­me­si­nin ar­dın­dan Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ile Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner’i kut­la­dı.Ül­ker’den TFF’ye zi­ya­ret Fut­bol mil­li ta­kım­la­rı ana spon­sor­la­rın­dan Ül­ker, söz­leş­me­si­nin ye­ni­len­me­si­nin ar­dın­dan Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ile Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner’i kut­la­dı. Kut­la­ma zi­ya­re­ti­ne Ül­ker Ku­rum­sal ile­ti­şim Ge­nel Mü­dü­rü Zu­hal Şe­ker, Spor İle­ti­şim Mü­dü­rü Ha­kan Ar­tış, Spor Spon­sor­luk­la­rı Mü­dü­rü Ha­kan Ay­dı­nol ve Spor Spon­sor­luk­la­rı Yö­ne­ti­ci­si Es­ra Kar­tal Te­zel ka­tıl­dı. Öz­ge­ner’e si­tem var MKE A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner’e, Sağ­lık Ku­ru­lu Üye­si Meh­met Min­net’in gö­rev­den alın­ma­sı ko­nu­sun­da si­tem et­ti. Ay­dın, “TFF’nin hiç­bir üni­te­sin­de gö­rev is­te­me­dik ve al­ma­dık. Bu­nu pa­zar­lık ko­nu­su bi­le yap­ma­dık. Sağ­lık ku­ru­lu üye­si Meh­met Min­net gö­rev­den alın­dı. Çok ba­şa­rı­lıy­dı­lar. Ken­di­si A.Gü­cü ca­mi­ası­na men­sup bi­ri­si. En azın­dan ta­raf­sız A.Gü­cü’ne ne­za­ket ku­ral­la­rı için­de ha­ber ve­ri­le­bi­lir­di” di­ye ko­nuş­tu. 2011 için prob­lem yok Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ve Oyun­lar Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Yu­nus Ak­gül, “Er­zu­rum’da ya­pı­la­cak 2011 Üni­ver­si­te­le­ra­ra­sı Kış Oyun­la­rı ko­nu­sun­da te­sis­leş­me­de her han­gi bir sı­kın­tı yok. Her şey yo­lun­da gi­di­yor” de­di. Sü­per Lig 2000 YTL Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu; ha­kem, yar­dım­cı ha­kem, dör­dün­cü ha­kem, göz­lem­ci, tem­sil­ci ve eği­tim­ci­le­re 2008-2009 se­zo­nun­da öde­ne­cek taz­mi­nat ve har­cı­rah­la­rı ye­ni­den be­lir­le­di. Bu­gün­den ge­çer­li ol­mak üze­re yüz­de 10 zam ya­pıl­dı. Sü­per Lig ma­çın­da ha­ke­me 1650 YTL, yıl so­nun­da da maç ba­şı­na 336’şar YTL maç ba­şı pri­mi ala­ca­ğı açık­lan­dı. Be­şik­taş uzat­ma­da Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin 2. haf­ta­sın­da Be­şik­taş, Sam­sun Bas­ket­bol’u ikin­ci uzat­ma so­nun­da 87-81 yen­di. Ma­çın ilk çey­re­ği­ni 24-14, dev­re­yi de 41-28 ön­de ka­pa­tan Be­şik­taş, fi­nal­de ra­ki­bi­ne ya­ka­lan­dı: 68-68. İlk uzat­ma­sı 77-77 bi­ten ma­çın, ikin­ci uzat­ma­sın­da 10-4 üs­tün­lük ku­ran si­yah-be­yaz­lı­lar, sa­lon­dan 87-81 ga­lip ay­rıl­dı. Po­ta­da 6 maç var BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’ne 2. haf­ta maç­la­rıy­la de­vam edi­le­cek. Gü­nün prog­ra­mı şöy­le: 14:00 Efes-Oyak Re­na­ult (Ay­han Şa­henk), 16:00 Ko­lej­li­ler-Ali­ağa Pet­kim (TOBB Spor Sa­lo­nu), 17:00 G.Sa­ray-An­tal­ya B.Be­le­di­ye, (Ay­han Şa­henk), 17:00 Mut­lu Akü Sel­çuk Üni.-Ban­vit (Sel­çuk Üni. Spor Sa­lo­nu), 18:00 Mer­sin B.Be­le­di­ye-Be­şik­taş (Edip Bu­ran), 18:00 Er­de­mir-Da­rüş­şa­fa­ka (Er­de­mir Spor Sa­lo­nu). İs­tan­bul Bld.-F.Bah­çe Aro­ma Er­kek­ler Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde bu­gün 5 kar­şı­laş­ma oy­na­na­cak. Prog­ram şöy­le: 14:00 Ma­li­ye Mil­li Pi­yan­go-Be­le­di­ye Plev­ne (S.Sır­rı), 16:30 Zi­ra­at Ban­ka­sı-SGK (S.Sır­rı), 14:30 MEF Okul­la­rı-G.Ssa­ray (B.F. 50.Yıl), 17:30 İst.B.Şe­hir Be­le­di­ye­si-F.Bah­çe (H.Ala­gaş), 16:00 Boz­kurt Be­le­di­ye-Ar­kas Spor (Boz­kurt). De­niz­li’de im­za bas­kı­sı De­niz­lis­por Tek­nik Di­rek­tö­ra Ali Yal­çın, se­zon so­nun­da söz­leş­me­le­ri so­na ere­cek Emin ile İl­kay’ın 2012 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me uzat­ma­ya git­me­dik­le­ri ge­rek­çe­siy­le kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­ma­la­rı­nın,yö­ne­ti­min al­dı­ğı bir ka­rar ol­du­ğu­nu söy­le­di. ­Ya­vaş A­zer­bay­can’da G.Sa­ray’da u­zun sü­re fut­bol alt­ya­pı so­rum­lu­su o­la­rak gö­rev ya­pan A­li Ya­vaş, A­zer­bay­can’ın Qa­ba­la Ku­lü­bü’nün alt­ya­pı ko­or­di­na­tör­lü­ğü­ne ge­ti­ril­di. A­li Ya­vaş’ın, Qa­ba­la Ku­lü­bü i­le 5 yıl­lık an­laş­ma yap­tı­ğı ve e­ki­biy­le bir­lik­te, A­zer­bay­can ku­lü­bün­de, genç fut­bol­cu a­day­la­rı­nın e­ği­ti­mi­ni üst­le­ne­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT