BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KORKU FİLMİ GİBİ

KORKU FİLMİ GİBİ

F.Bah­çe’de Ar­se­nal t­rav­ma­lı fut­bol­cu­lar i­ki a­teş a­ra­sın­da. İ­ki se­zon­dur ye­nip gi­den Bur­sa ay­nı­sı­nı ya­par mı, pa­zar­te­si a­çık­la­na­cak yö­ne­tim ka­rar­la­rı ne­ler o­la­cak so­ru­la­rı yü­rek hop­la­tı­yor...F.Bah­çe dün son ça­lış­ma­sı­nı yap­tı. A­ra­go­nes’in sa­ha­da mi­ni top­lan­tı­sıy­la baş­la­yan id­man­da fut­bol­cu­lar, top çal­ma ve tak­tik ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di. Sİ­NİR­LER GE­RİL­Dİ Ta­ri­hi­nin en kö­tü se­zon­la­rın­dan bi­ri­si­ni ya­şa­mak­ta olan F.Bah­çe, bu­gün sa­ha­sın­da Bur­sas­por’u mi­sa­fir edi­yor. Ar­se­nal he­zi­me­ti ile sar­sı­lan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Ko­ca­eli ga­li­bi­ye­ti ile ne­fes al­dık­la­rı lig ma­ra­to­nun­da Bur­sa’yı da ye­ne­rek çı­kı­şı sür­dür­me­yi he­def­li­yor, an­cak fut­bol­cu­la­rın ak­lı, yö­ne­ti­min pa­zar­te­si ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­da. Bu­ra­da çı­ka­cak ka­rar­lar ve ta­kı­mı ne yön­de et­ki­le­ye­ce­ği bü­yük me­rak ko­nu­su. Se­zo­na fır­tı­na gi­bi gi­ren ve al­dı­ğı se­ri ga­li­bi­yet­ler­le dik­kat çe­ken Bur­sa, ge­çen haf­ta ya­şa­dı­ğı Es­ki­şe­hir şo­ku­nu Ka­dı­köy’den ga­lip ay­rı­la­rak te­la­fi et­me­yi plan­lar­ken, Ka­nar­ya’nın da ar­tık kay­bet­me­ye ta­ham­mü­lü yok. An­cak mo­ral bo­zuk­lu­ğu ve sa­kat­lık­lar sa­rı-la­ci­vert­li ca­mi­ayı bu kri­tik kar­şı­laş­ma ön­ce­si en­di­şe­ye sü­rük­lü­yor. Ta­kım için­de­ki hu­zur­suz­lu­ğun far­kın­da olan Ara­go­nes, “Bi­zim işi­miz sa­ha­da. Baş­ka hiç­bir şey­le il­gi­len­me­yin” de­se de oyun­cu­la­rın ger­gin­li­ği sü­rü­yor. KAD­RO­DA SÜRP­RİZ­LER O­yun­cu­la­rın si­nir­le­ri­ni ge­ren bir di­ğer ko­nu i­se Bur­sa’nın son i­ki se­zon­dur Ka­dı­köy’den ga­li­bi­yet­le ay­rıl­ma­sı. Ka­nar­ya’nın en form­da ol­du­ğu gün­ler­de bi­le Tim­sah’ın diş­le­rin­den kur­tu­la­ma­ma­sı ta­kım ü­ze­rin­de ekst­ra bir bas­kı o­luş­tu­ru­yor. Bu a­ra­da A­ra­go­nes, Bur­sa kar­şı­sın­da sa­ha­ya sü­re­ce­ği ilk 11’de ö­nem­li bir sürp­riz yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­nın Ar­se­nal ma­çı ön­ce­si kad­ro dı­şı bı­rak­tı­ğı Ka­zım ge­ri dö­nü­yor ve se­zon ba­şın­dan be­ri sa­kat­lık­la­rı ne­de­niy­le da­ha ön­ce kad­ro­da hiç yer bu­la­ma­yan De­i­vid-­Ve­der­son i­ki­li­si­nin de ilk 18’de yer al­dı­ğı öğ­re­nil­di. A­ra­go­nes’in, Ar­se­nal ma­çın­da­ki 4-2-3-1 tak­ti­ği­ni, 4-1-3-2’ye çe­vi­re­ce­ği ve Mal­do­na­do’yu ke­sip Ka­zım’ı ilk 11’de kul­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ay­rı­ca Sel­çuk’un ye­ri­ne Jo­si­co’nun da ilk 11’de sah­ne a­la­bi­le­ce­ği ge­len ha­ber­ler a­ra­sın­da. > M. Emin ULUÇ MENDİONDO: LUİS ASLA PES ETMEZ F.Bah­çe’de eleş­ti­ri ok­la­rı­nın mer­ke­zin­de­ki Lu­is Ara­go­nes’e yar­dım­cı­sı Ce­sar Men­di­on­do’dan des­tek gel­di. El Pa­is ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Men­di­on­do, Ara­go­nes’in ne olur­sa ol­sun pes et­me­ye­ce­ği­ni sa­vu­na­rak, “O her za­man bu tip du­rum­lar­dan çık­ma­sı­nı bil­di. Li­ge çok kö­tü baş­la­dık, an­cak bu­nun ge­çi­ci bir şey ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­duk. Ba­ka­lım, olum­lu bir di­na­mi­ğe gir­di­ği­miz­de za­man ne gös­te­re­cek” di­ye ko­nuş­tu. Bu ara­da ga­ze­te­de yer alan yo­rum­lar­da F.Bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın Ara­go­nes’in ver­di­ği tak­ti­ği uy­gu­la­ya­ma­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, Ro­ber­to Car­los’un bü­yük bir kon­san­tras­yon ek­sik­li­ği ya­şa­dı­ğı, iyi bir form tu­tan Güi­za’nın ça­ba­la­rı­nın ise so­nuç ver­me­di­ği kay­de­dil­di. F.BAHÇE NOTLARI Bursa yalanladı Bur­sas­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı, Mus­ta­fa Sarp ve Ser­can Yıl­dı­rım’ın, F.Bah­çe’den t­rans­fer tek­li­fi al­dı­ğı yö­nün­de çı­kan ha­ber­le­rin a­sıl­sız ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. İ­ki fut­bol­cu i­çin F.Bah­çe i­le hiç­bir şe­kil­de t­rans­fer gö­rüş­me­si ya­pıl­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ya­zı­cı, “O­yun­cu­la­rı­mı­zı sat­mak gi­bi bir ni­ye­ti­miz yok. F.Bah­çe ma­çı ön­ce­sin­de bu tür ha­ber­le­rin ka­sıt­lı o­la­rak çı­kar­tıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” de­di. Divan toplanıyor F.Bah­çe Yük­sek Di­van Ku­ru­lu O­la­ğan Top­lan­tı­sı bu­gün ger­çek­le­şe­cek. Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Di­van Ku­ru­lu ü­ye­le­ri­nin ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı 10.30’da Fa­ruk Il­gaz Te­sis­le­ri’n­de ya­pı­la­cak. Emre - Önder yok Kay­se­ri ma­çın­da sa­kat­la­nan Em­re, Ko­ca­e­li ve Ar­se­nal kar­şı­laş­ma­la­rın­dan son­ra Bur­sa mü­ca­de­le­sin­de de gö­rev a­la­ma­ya­cak. Sa­kat­lı­ğı sü­ren Ön­der de bu­gün­kü maç­ta oy­na­ya­ma­ya­cak. Toplantı pazartesi F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi’nin me­rak­la bek­le­nen top­lan­tı­sı­nın ta­ri­hi ke­sin­lik ka­zan­dı. Ku­lüp­ten ya­pı­lan a­çık­la­ma­da; ka­mu­o­yun­da tar­tı­şı­lan ko­nu­la­ra ge­rek­li ce­va­bın pa­zar­te­si gü­nü 13.00’te Fa­ruk Il­gaz Te­sis­le­ri’n­de ya­pı­la­cak ba­sın top­lan­tı­sıy­la ve­ri­le­ce­ği be­lir­til­di. Fener çok üstün F.Bah­çe i­le Bur­sa, bu­gün oy­na­ya­cak­la­rı maç i­le bir­lik­te lig­de 79. kez koz­la­rı pay­la­şa­cak. Ge­ri­de ka­lan 78 mü­ca­de­le­de ga­li­bi­yet üs­tün­lü­ğü 39-11’le Ka­nar­ya’da. 28 be­ra­ber­li­ğin ya­şan­dı­ğı re­ka­bet­te, Ka­nar­ya’nın 119, Tim­sah’ın 60 go­lü bu­lu­nu­yor. Turkcell Süper Lig 8. Hafta maçı >> F.BAHÇE Vol­kan De­mi­rel ­Gök­han Gö­nül E­du ­Lu­ga­no ­Car­los ­Ka­zım ­Sel­çuk (Jo­si­co) A­lex U­ğur ­Se­mih ­Gü­i­za ­Sa­kat: Em­re Ön­der ­Ce­za­lı: Yok >> BURSA I­van­kov ­Ve­li Ö­mer ­Be­kir ­Mus­ta­fa Ke­çe­li ­Mus­ta­fa Sarp ­Yu­suf F.Me­lo ­Vol­kan Şen ­Ro­masc­hen­ko ­Ser­can ­Sa­kat: Ki­ri­ta, Le­and­ro Ce­za­lı: İb­ra­him Öz­türk S­TAT: ­Şük­rü Sa­ra­coğ­lu SA­AT: 19.00 HA­KEM­LER: Tol­ga Öz­kal­fa, Ba­ki Tun­cay Ak­kın, Ni­hat Mız­rak, 4.ha­kem: Ko­ray Gen­çer­ler Lig TV nak­len
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT