BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > PERFORMANSIMIZ HERKESİ ŞAŞIRTTI

PERFORMANSIMIZ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Trab­zons­por­lu Ser­kan Bal­cı, ye­ni se­zon ön­ce­si Trab­zons­por hak­kın­da ya­pı­lan yo­rum­la­rın, ta­kı­mın şim­di­ki du­ru­mu ile bağ­daş­ma­dı­ğı­nı ve fut­bol oto­ri­te­le­ri­ni ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­tık­la­rı­nı söy­le­di“BÜ­YÜK KÜ­ÇÜK KAL­MA­DI” Trab­zons­por­lu Ser­kan Bal­cı, bor­do-ma­vi­li ta­kı­ma ve yö­ne­ti­me ge­re­ken des­tek ve­ril­me­si ha­lin­de 25 yıl­lık öz­le­me son ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Ser­kan, “Şu an lig­de her ta­kım bir­bi­ri­ni mağ­lup ede­bi­lir. Bü­yük, kü­çük ta­kım kav­ra­mı ya­vaş ya­vaş or­ta­dan kalk­ma­ya baş­la­dı. Ana­do­lu ku­lüp­le­ri güç­len­di. Bü­yük ta­kım­la­rın ar­tık es­ki­si­ne oran­la da­ha çok ko­şup mü­ca­de­le et­me­si ge­re­ki­yor. Ta­kı­mı­nız ne ka­dar ka­li­te­li oyun­cu­lar­dan ku­ru­lur­sa ku­rul­sun en az ra­ki­bi­niz ka­dar efor har­ca­maz­sa­nız kay­be­der­si­niz. Bu du­rum dün­ya­da da ay­nı” de­di. “HA­TA­LA­RA SON VE­RE­CE­ĞİZ” Lig­de bu­lun­duk­la­rı ko­nu­mun ol­duk­ça iyi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ser­kan, “Se­zon ön­ce­si ba­zı ke­sim­ler bi­zim bu ka­dar ba­şa­rı­lı so­nuç­lar ala­ma­ya­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yor­du. Her­ke­si şa­şırt­tık. G.Sa­ray ma­çı­na ka­dar her şey bi­zim için iyi geç­ti” de­di. Son haf­ta­lar­da ta­lih­siz gol­ler ye­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ser­kan, “Ye­di­ği­miz gol­le­ri sa­de­ce sa­vun­ma­ya bağ­la­ma­ma­mız ge­re­ki­yor. Sa­vun­ma ta­kım ha­lin­de ya­pı­lır. Eğer 11 ki­şiy­le komp­le sa­vun­ma ve komp­le hü­cum ya­par­sak bir so­run ya­şa­ma­yız. Bu bi­linç­le ha­ta­la­rı­mı­zı en kı­sa sü­re­de or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. AN­TEP İYİ PAS YA­PI­YOR Bir fut­bol­cu­nun gö­rev ve­ril­me­si ha­lin­de her mev­ki­de oy­na­ya­bil­me­si ge­rek­ti­ği­ni de kay­de­den Ser­kan, “So­nuç­ta giy­di­ği­niz for­ma­nın hak­kı­nı ver­me­niz ge­re­ki­yor. Bel­ki sağ bek, bel­ki sol bek, bel­ki for­vet ve bel­ki de ka­le­ci­lik yap­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Önem­li olan si­ze ve­ri­len gö­re­vi en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek” de­di. G.An­tep ma­çı­na da de­ği­nen Ser­kan, “Ra­ki­bi­miz iyi pas ya­pan, oy­na­mak is­te­yen bir ta­kım. Ama biz Trab­zons­por gi­bi oy­nar­sak ka­za­nı­rız” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. RA­BO İLE İL­Gİ­LEN­Mİ­YO­RUZ Trab­zons­por Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner, gün­dem­le­rin­de trans­fe­rin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ye­ner, Mı­sır Mil­li Ta­kı­mı­nın oyun ku­ru­cu­su Hüs­ni Abd Ra­bo ile pren­sip­te an­laş­tık­la­rı yö­nün­de­ki ha­ber­le­rin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Mı­sır­lı oyun­cuy­la il­gi­li ya­zı­lan­la­rın bi­zim­le hiç­bir il­gi­si yok. Öne­ril­me ve­ya gö­rü­şül­me gi­bi bir du­rum da ol­ma­mış­tır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT