BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Neler kaçtı neler!..

Neler kaçtı neler!..

Mus­ta­fa De­niz­li i­le ilk İ­nö­nü im­ti­ha­nı­na çı­kan Be­şik­taş, gol ka­çır­ma ya­rı­şı­na gir­di­ği kar­şı­laş­ma­da, fi­le­le­ri gol­le de­ğil, se­ven­le­ri­nin yü­rek­le­ri­ni fut­bol­la dol­dur­du...Mus­ta­fa De­niz­li i­le ilk İ­nö­nü im­ti­ha­nı­na çı­kan Be­şik­taş, gol ka­çır­ma ya­rı­şı­na gir­di­ği kar­şı­laş­ma­da, fi­le­le­ri gol­le de­ğil, se­ven­le­ri­nin yü­rek­le­ri­ni fut­bol­la dol­dur­du... ­Bir ta­kım, üs­te­lik Si­vass­por gi­bi A­na­do­lu’nun en güç­lü e­ki­bi kar­şı­sın­da bu ka­dar po­zis­yon bu­lu­yor­sa, s­ko­ru ke­na­ra bı­ra­kın, al­kı­şı so­nu­na ka­dar hak e­di­yor de­mek­tir... Üs­te­lik bu po­zis­yon­la­rı, sa­de­ce for­vet e­le­man­la­rı i­le de­ğil, ge­ri­den ge­len Tel­lo, Cis­se, Si­vok i­le de zen­gin­leş­ti­ren Be­şik­taş, De­niz­li‘nin ye­ni dik­ti­ği fut­bol kos­tü­müy­le, çok şık gö­rün­tü i­çin­de bir fut­bol zi­ya­fe­ti çek­ti sey­re­den­le­re... *** ­Da­ha 4. da­ki­ka­da İb­ra­him To­ra­man ve Za­po­tocny‘nin şaş­kın ba­kış­la­rı a­ra­sın­da, Rüş­tü‘nün de po­zis­yon ha­ta­sı yap­tı­ğı bir an­da go­lü ka­le­sin­de gö­ren Be­şik­taş, sa­bah mah­mur­lu­ğun­da, a­nın­da e­li­ni yü­zü­nü yı­ka­ya­rak, ken­di­si­ne ge­len bi­ri­si gi­bi, uy­ku­dan ça­buk u­yan­dı... ­Sa­ha­ya ve fut­bo­la a­ğır­lı­ğı­nı koy­du... ­Şok gol­den 10 da­ki­ka son­ra da, be­ra­ber­li­ği, bir dan­tel za­ra­fe­ti in­ce­li­ğin­de Del­ga­do i­le bu­lup, ta­raf­ta­rı­nı ka­ram­sar­lık­tan kur­tar­dı... ­Ve on­dan son­ra da baş­la­dı gol ka­çır­ma ya­rı­şı... Nob­re, bir­kaç met­re­den, Bo­bo ka­le­yi kar­şı­dan gör­dü­ğü en ko­lay an­da, Del­ga­do, us­ta­lı­ğı­na ya­kış­ma­yan vu­ruş­lar­la, ilk ya­rı­da en az 5 fark o­la­cak ma­çı 1-1’e bağ­la­yıp dev­re­yi ya­rı mut­lu ka­pat­tı... *** ­Si­vass­por bir vit­rin ma­çın­da, sa­de­ce Meh­met Yıl­dız‘ın sır­tı­na bi­nip yü­rü­mek is­te­di... ­Ta­mam; kap­tan i­ki­li mü­ca­de­le­le­rin müt­hiş a­da­mı... A­ma ya­zık­tır bu ka­dar yük­len­mek... Ön­ce Za­po­tocny‘yi har­ca­dı kar­şı­laş­ma­nın ba­şın­da... ­Son­ra De­niz­li gö­rev de­ği­şik­li­ği ya­pıp, İb­ra­him To­ra­man‘ı ya­pış­tır­dı o­na... ­Ko­ra kor mü­ca­de­le­nin en bü­yük ör­nek­le­ri­ni ver­di bu i­ki­li... Meh­met Yıl­dız‘ın ça­lış­kan­lı­ğı­na se­yir­ci ka­lan ar­ka­daş­la­rı i­se sa­de­ce top a­yak­la­rı­na gel­di­ğin­de ça­lı­şır gi­bi yap­tı­lar... ­Ne Hay­ret­tin gü­nün­dey­di, ne Ab­dur­rah­man De­re­li... ­Sa­de­ce Meh­met Yıl­dız ve Di­al­lo i­le ol­mu­yor­du bu iş... Ba­li­li gir­dik­ten son­ra bi­raz can­lan­dı mi­sa­fir e­kip, hep­si o ka­dar.. İş­te bu tab­lo i­çin­de Be­şik­taş, ke­di­nin yu­mak­la oy­na­ma­sı gi­bi, Si­vass­por’u hep o­yun­cak et­ti... ­Ka­çan gol­le­rin ya­rı­sı fi­le­ler­le bu­luş­say­dı, Si­vass­por i­çin dün ge­ce, ta­ri­hi bo­yun­ca u­nu­ta­ma­ya­ca­ğı bir kâ­bus ge­ce­si o­lur­du... *** Ha­lis Öz­kah­ya‘nın, ken­di­si­ne hiç de ya­kış­ma­yan dü­dük­le­riy­le, lez­ze­ti boz­du­ğu kar­şı­laş­ma­da, Çar­şı t­ri­bü­nü­nün, Mus­ta­fa De­niz­li‘ye so­ğuk tav­rı, bir p­ro­tes­to muy­du, yok­sa vur­dum­duy­maz­lık mı, bir tür­lü an­la­ya­ma­dık...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT