BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SKIBBE DİŞİNİ GÖSTERDİ

SKIBBE DİŞİNİ GÖSTERDİ

Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü, Lin­coln’ü ikaz et­mek is­te­yen Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hal­dun Üs­tü­nel’e “Siz ka­rış­ma­yın” çı­kı­şı yap­tı> Ercan YILDIZ KART UYA­RI­SI YA­PA­CAK­TI Yö­ne­tim­den des­tek alan ve üst üs­te ge­len iyi so­nuç­lar­la ken­di­ne gü­ve­ni ar­tan G.Sa­ray’ın Al­man tek­nik pat­ro­nu Mic­ha­el Skib­be, ilk kez yö­ne­ti­me ta­vır koy­du. Yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel dün sa­bah­ki id­man­da, Trab­zons­por kar­şı­laş­ma­sın­da to­pu el­le kes­ti­ği için kır­mı­zı kart­tan oyun dı­şı ka­lan ve bu­nu Olim­pi­akos ma­çın­da da tek­rar­la­yıp sa­rı kart gö­ren Cas­si­o Lin­coln’ü ikaz et­mek is­te­di. Bu is­te­ği­ni Skib­be’ye ile­ten Üs­tü­nel um­ma­dı­ğı bir tep­ki gör­dü. Skib­be, “Eğer ve­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rı­lan bir pa­ra ce­za­sı var­sa ve­rin, o be­ni il­gi­len­dir­mez. Ama fut­bol­cum­la bi­re­bir gö­rü­şüp onu uya­ra­maz­sı­nız. Ge­re­kir­se ben söy­le­rim. Üst üs­te maç­lar oy­nu­yo­ruz. Lin­coln gi­bi önem­li bir si­la­hı­mın kon­san­tras­yo­nu­nun bo­zul­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum” şek­lin­de sert çık­tı. BA­ROS BU­NA­LI­MA GİR­Dİ Bu ara­da se­zon ba­şın­da trans­fer edi­len ve sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kı­mın gol yol­la­rın­da­ki en bü­yük si­la­hı olan Mi­lan Ba­ros’un mo­ra­li bir hay­li bo­zuk. Ta­kı­ma ka­tıl­dı­ğın­dan be­ri 7 gol ata­rak en sko­rer fut­bol­cu olan Çek yıl­dız, Ümit Ka­ran ve Non­da gi­bi bü­yük isim­le­ri de ku­lü­be­ye mah­kum et­ti. Bur­sas­por kar­şı­laş­ma­sıy­la baş­la­yan, Trab­zons­por ve Olim­pi­akos maç­la­rıy­la da de­vam eden sus­kun­lu­ğu, Çek gol­cü­yü bir hay­li üzü­yor. Skib­be, “Bil­mi­yo­rum, üze­rim­de ina­nıl­maz bir şanssızlık var’’ di­yen gol­cü fut­bol­cu­yu mo­ti­ve et­mek için bü­yük uğ­raş ve­ri­yor. Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın Ba­ros’a, “Sen bu ta­kı­mın en bü­yük si­la­hı­sın. Gol at­ma­san da çok ça­lı­şa­rak ya­nın­da­ki ar­ka­daş­la­rı­na ze­min ha­zır­lı­yor­sun. Sen­den çok mem­nu­num, sa­kın üz­me ken­di­ni’’ de­di­ği ifa­de edil­di. Kredi için kritik gün G.Sa­ray’da, ku­lüp yö­ne­tim ku­ru­lu­nun, Gold­man Sachs In­ter­na­ti­o­nal i­le mu­ta­ba­ka­ta var­dı­ğı 100 mil­yon do­lar­lık k­re­di ve 50 i­la 70 mil­yon $ a­ra­sı tah­vil ih­ra­cı an­laş­ma­sı­nın uy­gu­la­ma­ya so­kul­ma­sıy­la il­gi­li kong­re ü­ye­le­rin­den yet­ki is­te­ye­ce­ği o­la­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı bu­gün ya­pı­la­cak. G.Sa­ray Li­se­si’n­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek kong­re­de ku­lüp yö­ne­tim ku­ru­lu, ge­nel ku­rul ü­ye­le­rin­den k­re­di an­laş­ma­sı­nın uy­gu­la­ma­ya so­kul­ma­sı i­çin yet­ki ta­lep e­de­cek. ARA VERMEDEN İDMAN O­lim­pi­a­kos mo­ral­li G.Sa­ray, Es­ki­şe­hirs­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na dün a­ra ver­me­den baş­la­dı. O­lim­pi­a­kos kar­şı­sın­da for­ma gi­yen o­yun­cu­lar ha­fif bir re­je­ne­ras­yon ça­lış­ma­sı gerçekleştirdi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT