BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > UEFA’DAN BÜYÜK ÖVGÜ KAHRAMAN KEWELL

UEFA’DAN BÜYÜK ÖVGÜ KAHRAMAN KEWELL

G.Sa­ray’ın Olim­pi­akos’u 1-0 yen­di­ği ma­çı, res­mi in­ter­net si­te­si­ne ta­şı­yan UE­FA, “İs­tan­bul’da at­tı­ğı gol­le Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu G.Sa­ray’a za­fe­ri ya­şa­tan Harry Ke­well, ma­çın kah­ra­ma­nıy­dı” yo­ru­mu­nu yap­tı.UE­FA HA­BER YAP­TI G.Sa­ray’ın Olim­pi­akos’u 1-0 yen­di­ği ma­çı, res­mi in­ter­net si­te­si­ne ta­şı­yan UE­FA, “İs­tan­bul’da at­tı­ğı gol­le Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu G.Sa­ray’a za­fe­ri ya­şa­tan Harry Ke­well, ma­çın kah­ra­ma­nıy­dı” yo­ru­mu­nu yap­tı. Ke­well’ın go­lü­nün Mic­ha­el Skib­be’nin, Er­nes­to Val­ver­de’nin ta­kı­mı kar­şı­sın­da 3 pua­nı al­ma­sı­na yet­ti­ği be­lir­ti­lir­ken, Olim­pi­akos’un teh­li­ke­li bir po­zis­yon da­hi bul­mak­ta zor­lan­dı­ğı kay­de­dil­di. TAŞ KE­SİL­Dİ­LER Yu­nan ga­ze­te­le­ri de G.Sa­ray’ı över­ken, Olim­pi­akos’u yer­di. İş­te man­şet­ler: SPORT24: “Taş ke­sil­di­ler...Olim­pi­akos İs­tan­bul’da uyu­du...Ke­well uy­ku­da ya­ka­la­dı”, ETH­NOS­POR: “Si­yah pre­mi­er..Olim­pi­akos için kö­tü bir baş­lan­gıç ol­du”, ELEF­TE­ROS Tİ­POS: “Ke­well fark yap­tı”... Avus­tral­ya med­ya­sı da Ke­well’ı gök­le­re çı­ka­rır­ken, “Ke­well Ni­ko­po­li­dis’i av­la­dı” baş­lık­la­rı at­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT