BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kaç yıl oldu?..

Kaç yıl oldu?..

Ga­la­ta­sa­ray, Olim­pi­akos önün­de, “yıl­lar­dır” has­re­ti çe­ki­len bir fut­bol or­ta­ya koy­du ve ka­zan­dı !.. As­lın­da “çok fark­lı ka­zan­ma­sı” ge­re­kir­di; Ba­ros’lar, Lin­coln’ler, Ar­da’lar, Ke­well’lar, Non­da’lar, ya­ni “en us­ta ayak­lar” öy­le gol­ler ka­çır­dı­lar ki, son da­ki­ka­la­ra gi­ri­lir­ken, her­ke­sin ka­fa­sın­da “Bu maç be­ra­be­re bi­te­cek ga­li­ba” en­di­şe­si ve kor­ku­su yer­leş­miş­ti!..Ga­la­ta­sa­ray, Olim­pi­akos önün­de, “yıl­lar­dır” has­re­ti çe­ki­len bir fut­bol or­ta­ya koy­du ve ka­zan­dı !.. As­lın­da “çok fark­lı ka­zan­ma­sı” ge­re­kir­di; Ba­ros’lar, Lin­coln’ler, Ar­da’lar, Ke­well’lar, Non­da’lar, ya­ni “en us­ta ayak­lar” öy­le gol­ler ka­çır­dı­lar ki, son da­ki­ka­la­ra gi­ri­lir­ken, her­ke­sin ka­fa­sın­da “Bu maç be­ra­be­re bi­te­cek ga­li­ba” en­di­şe­si ve kor­ku­su yer­leş­miş­ti!.. “Ga­la­ta­sa­ray’ın fut­bo­lu kar­şı­sın­da ezi­len” Yu­nan Şam­pi­yo­nu ne­re­de ise, “onu da ba­şa­ra­cak­tı” ama “böy­le­si” bir be­ra­ber­lik fut­bol­da­ki ada­let­siz­li­ğin “son ör­nek­le­rin­den bi­ri” olur­du!.. Ya o “son haf­ta­la­rın ba­şa­rı­lı ka­le­ci­si” De San­tics’in “son da­ki­ka­da yap­tı­ğı” o müt­hiş ha­ta?.. “Kad­ro ve tak­tik­te is­tik­rar ol­ma­ya baş­la­yın­ca”, Ga­la­ta­sa­ray’ın gü­cü de or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı!.. He­nüz “ka­rar için” va­kit er­ken ama, Skib­be de “ka­la­bi­le­ce­ği” sin­yal­le­ri­ni ve­ri­yor!.. İn­şal­lah, “kad­ro­da ve sa­ha­da ya­pı­lan­lar” onun ese­ri­dir!.. “Bu”, onu da, ta­kı­mı da, yö­ne­ti­mi de, ca­mi­ayı da, ta­raf­ta­rı da ra­hat­la­tır!.. Per­şem­be ge­ce­si, 2000’li yıl­la­rı ha­tır­la­dım ve ma­çı sey­re­der­ken, şu so­ru­yu so­rup dur­dum: “Çok ko­şan, çok mü­ca­de­le eden”, bit­me­di; “De­fan­sif özel­lik­le­ri yok” de­ni­len “Lin­coln’e, Ke­well’a, Ar­da’ya, hat­ta Ba­ros’a bi­le ra­ki­be ile­ri­de ba­sa­rak de­fan­sif gö­rev­ler yük­le­yen ve ba­şa­ran, de­fan­sı ve or­ta sa­ha­sı arı gi­bi ça­lı­şan” bir Ga­la­ta­sa­ray ile “ye­ni­den” kar­şı kar­şı­ya mı­yız aca­ba?.. Bu ka­nı­ya var­mak için de “va­kit” he­nüz er­ken; an­cak gru­bun di­ğer ta­kım­la­rı na kar­şı da “böy­le” oy­nar­sa, “Av­ru­pa­lı Ga­la­ta­sa­ray’ın, kül­le­rin­den ye­ni­den doğ­du­ğu­na ina­na­bi­li­riz!..” Şim­di­lik “o Ga­la­ta­sa­ray” de­ğil, “ümit” doğ­du; Ga­la­ta­sa­ray yıl­lar­dan be­ri “bu ümi­de bi­le” has­ret­ti!.. Çir­kin Oyun!.. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tah­kim Ku­ru­lu, Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun ar­tık alış­tı­ğı­mız “key­fi ve ku­ral ta­nı­maz” ka­rar­la­rı­nın “hiç ol­maz­sa” bi­ri­ne “Dur” de­di; tam bir şa­mar gi­bi!.. “Se­çim ka­zan­mak için”, ge­nel ku­rul lis­te­sin­de ve ge­nel ku­rul ta­ri­hin­de ka­nun­la­ra, yö­net­me­lik­le­re, ta­li­mat­la­ra, hu­ku­ka ve asıl önem­li­si in­sa­fa ve iza­na ters dü­şen bir di­zi uy­gu­la­ma ya­pa­rak, Mak­ya­vel’i me­za­rın­da ters dön­dü­re­cek ve “He­de­fe var­mak için her şey mu­bah­tır” ez­be­ri­ne baş­vu­ra­cak ka­dar ile­ri gi­den bir Fe­de­ras­yon ve bu Fe­de­ras­yo­nun Baş­ka­nı için, Tah­kim ku­ru­lu’nun ver­di­ği “se­çim­li ge­nel ku­ru­lu er­te­le­me ka­ra­rı” utanç ve­ri­ci­dir ama, “uta­nan” kim?.. Tah­kim Ku­ru­lu ka­ra­rı, “yıl­lar­dan be­ri Türk Bas­ket­bo­lu’nun kim­le­rin elin­de oyun­cak ol­du­ğu­nu” çok iyi gös­te­ri­yor!.. “Bu oyun” bil­mem ki, da­ha ne ka­dar de­vam ede­cek?.. Kim doğ­ru söy­lü­yor? “Ele ve­rir tal­kı­nı ken­di yu­tar sal­kı­mı” de­dim ha­be­ri oku­yun­ca!.. “Kim ise”, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun “bir üye­si”, İnö­nü Sta­dı’nda oy­na­nan Bos­na Her­sek Mil­li Ma­çı’ndan ön­ce, “Be­şik­taş ami­go­su Alen Mar­kar­yan’a 3500 bi­let ver­miş!..” Sa­bah Ga­ze­te­si’nde oku­du­ğu­ma gö­re, “bu id­di­ayı”, LigTV’de Şan­sal Bü­yü­ka or­ta­ya at­mış!.. “Hımmm, Şan­sal Bü­yü­ka söy­le­di ise, bu ko­nu ar­tık ‘id­di­a ol­mak­tan çık­mış’ de­mek­tir; ya­ni, id­di­a de­ğil, doğ­ru­dur” di­ye dü­şün­düm!.. Bit­me­di; ha­ber­de, bun­dan son­ra­sın­da Sa­bah Ga­ze­te­si’nin “araş­tır­dık­tan son­ra” yaz­dı­ğı “da­ha da va­him id­di­alar” baş­lı­yor­du: id­di­aya gö­re, “Ami­go, bu bi­let­le­ri sat­mış­tı!..” Bit­me­di; “bu skan­da­lın du­yul­ma­sın­dan son­ra”, ba­zı ku­lüp baş­kan­la­rı aç­mış­lar te­le­fon­la­rı Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner’e ve sert tep­ki gös­ter­miş­ler­di, bun­lar Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, Fe­ner­bah­çe ve Ku­lüp­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ile Genç­ler­bir­li­ği Baş­ka­nı İl­han Cav­cav idi!.. Ne yap­mış­tı, Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner?.. Ha­be­re gö­re, “Bi­let­le­ri ve­ren yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­ni sert şe­kil­de uyar­mış ve ‘Bir da­ha yap­ma’ de­miş­ti!..” “İş­te ha­ber­de­ki ‘en va­him’ id­di­a da bu; in­şal­lah doğ­ru de­ğil­dir ve be­nim ta­nı­dı­ğım Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, ola­yın üs­tü­nü ört­mez; bu işi ya­pan üye­yi der­hal fe­de­ras­yon üye­li­ğin­den uzak­laş­tır­mış ve mah­ke­me­ye ver­miş­tir” di­ye dü­şü­nü­yor­dum ki, Fe­de­ras­yon­dan, “Bü­yü­ka’yı da, Sa­bah Ga­ze­te­si’ni de ta­ma­men ya­lan­la­yan” bir açık­la­ma gel­di: “Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu zan al­tın­da bı­rak­ma­yı he­def­le­yen bu id­di­a ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dır. Ne Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, ne de her­han­gi bir yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si 11 Ekim’de oy­na­nan mil­li maç ön­ce­sin­de böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­muş­tur. Kal­dı ki ha­ber­ler­de adı ge­çen 3 ku­lü­bü­mü­zün baş­ka­nı ile Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ara­sın­da da bu ko­nu­ya iliş­kin bir di­ya­log ke­sin­lik­le geç­me­miş­tir. Med­ya­da yer alan bu tür ha­ber ve yo­rum­lar üzün­tü ve­ri­ci­dir.” Bu­yu­run ce­na­ze na­ma­zı­na!.. Şim­di top sev­gi­li Şan­sal Bü­yü­ka ile Sa­bah Ga­ze­te­si’nde; res­men “ya­lan­cı­lık­la suç­la­nı­yor­lar”; kim doğ­ru­yu söy­lü­yor?.. Te­rim’in maa­şı ve ha­kem­ler!.. Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim’in ma­aşı­na ya­pı­lan “müt­hiş zam” ko­nu­sun­da, “ne bü­yük ku­lüp­le­rin ho­ca­la­rı­na ver­di­ği, ne de Av­ru­pa’da öde­nen pa­ra­lar” ör­nek gös­te­ri­le­rek, ka­mu vic­da­nı ra­hat­la­tı­la­bi­lir; “bü­yük bir ya­ra açıl­mış­tır” ve ka­na­ya­cak­tır!.. Bu zam, he­le he­le “Mil­li ta­kı­mın ala­ca­ğı her kö­tü so­nuç­ta”, Fe­de­ras­yo­nu’nda, Te­rim’in de önü­ne ko­nu­la­cak­tır; ko­nul­ma­lı­dır!.. İş­te “ilk ör­ne­ği” sev­gi­li Ömer Fa­ruk Ünal ver­di ve “Te­rim’e bu zam­mı ya­pan” Fe­de­ras­yo­nun, ha­kem­le­re ver­di­ği ade­ta “di­len­ci zam­mı­nı” çok hak­lı ola­rak eleş­tir­di!.. Dün­ya kriz için­dey­ken, Tür­ki­ye’de 20 mil­yon in­san “yok­sul­luk sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şı­yor­ken” ve bu dev­let me­mu­ru­na “an­cak yüz­de 4 zam ve­ri­le­bi­li­yor­ken”, üs­te­lik “Dün­ya Ku­pa­sı ele­me gru­bun­da ba­şa­rı­sı tar­tı­şı­lan” bir tek­nik ada­ma mil­let­le alay eder gi­bi “ya­pı­lan bu zam”, el­bet­te her fır­sat­ta sor­gu­la­na­cak­tır!.. Öz­ge­ner ve ar­ka­daş­la­rı “bu sor­gu­la­ma­ya ken­di­le­ri­ni” ha­zır­la­sın­lar; so­rum­lu on­lar­dır!.. Bu zam­mı, “ses­siz­ce bek­le­yen ve ka­bul eden” Te­rim’i ise “vic­da­nı ile baş ba­şa” bı­ra­kı­yo­rum!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT