BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ağca’nın hava korsanı ŞANTAJ ÇETESİ kurmuş

Ağca’nın hava korsanı ŞANTAJ ÇETESİ kurmuş

Ağ­ca’nın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı i­çin u­çak ka­çı­ran ha­va kor­sa­nı­nın li­der­li­ği­ni yap­tı­ğı ‘vah­şet çe­te­si’ çö­ker­til­di. Çe­te­nin; ma­sum i­ki gen­ci, iş a­dam­la­rı­na şan­taj i­çin kat­let­ti­ği or­ta­ya çık­tı.> Za­fer Ha­cı­sa­li­hoğ­lu AY­DIN İHA Ku­şa­da­sı’nda iş adam­la­rı­nı kor­ku­tup pa­ra al­mak için seç­tik­le­ri genç kur­ban­la­rı vah­şi­ce öl­dü­ren 10 ki­şi­lik bir çe­te çö­ker­til­di. Li­der­li­ği­ni Meh­met Ali Ağ­ca için uçak ka­çır­ma ola­yı­na ka­rı­şan bir ha­va kor­sa­nı­nın yap­tı­ğı çe­te ve 7 üye­si­nin, Ku­şa­da­sı’nda son iki ay içe­ri­sin­de hiç bir su­çu bu­lun­ma­yan iki gen­ci vah­şi­ce öl­dü­rüp göm­dü­ğü or­ta­ya çık­tı. Söz ko­nu­su çe­te­nin, bu iki ci­na­yet kar­şı­lı­ğın­da bir işa­da­mın­dan 160 bin YTL alır­ken, bir baş­ka işa­da­mı­nın da iş­let­me­si­ne or­tak ol­du­ğu be­lir­len­di. KOR­KU SA­ÇI­YOR­LAR­DI Yap­tı­ğı ci­na­yet­ler ve vah­şi yön­tem­le­riy­le Ku­şa­da­sı ve çev­re­si­ne kor­ku sa­lan N.A. li­der­li­ğin­de­ki çe­te, Ku­şa­da­sı Em­ni­ye­ti’ni­ni­ki ay sü­ren or­tak ça­lış­ma­sıy­la çö­ker­til­di. İl­çe­de yak­la­şık 2 ay ara ile Hüs­re­din Öz­çe­lik (26) ve Gür­kan Yıl­maz (28) isim­li şa­hıs­lar kay­bol­muş ve ai­le­le­ri de ço­cuk­la­rın­dan ha­ber ala­ma­ma­la­rı ve ha­yat­la­rın­dan en­di­şe duy­ma­la­rı üze­ri­ne po­li­se mü­ra­ca­at et­miş­ti. Po­li­sin yap­tı­ğı araş­tır­ma­da genç­le­rin, iş adam­la­rı­na göz da­ğı ver­mek ama­cıy­la bı­çak­la öl­dü­rül­dük­ten son­ra boş bir ara­zi­ye gö­mül­dük­le­ri or­ta­ya çık­tı. Ya­ka­la­nan 10 ki­şi ad­li­ye­ye sev­ke­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91237
  % 1.66
 • 4.8152
  % -0.41
 • 5.627
  % -0.58
 • 6.3333
  % -1.27
 • 190.781
  % -1.35
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT