BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Erdoğan ve Doğan nikâh şahidi oldu

Erdoğan ve Doğan nikâh şahidi oldu

Başbakan i­le Do­ğan, ni­kâh ma­sa­sın­da yan ya­na o­tur­du.Ülkü Güney’in mutlu günü Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Do­ğan Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­dın Do­ğan, AK Par­ti Bay­burt Mil­let­ve­ki­li Ül­kü Gü­ney’in oğ­lu Na­ci Güç­lü Gü­ney i­le Çağ­la Ök­tem’in dü­ğün ün­de ni­kah şa­hit­li­ği yap­tı. Baş­ba­kan Er­do­ğan, si­ya­set ve iş dün­ya­sın­dan çok sa­yı­da da­vet­li­yi bir a­ra­ya ge­ti­ren S­he­ra­ton O­te­li’n­de­ki dü­ğü­ne e­şi E­mi­ne Er­do­ğan i­le ka­tıl­dı. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in kıy­dı­ğı ni­kah­ta, ge­lin ve dama­dın ni­kah şa­hit­li­ği­ni Baş­ba­kan Er­do­ğan i­le Do­ğan Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­dın Do­ğan yap­tı. Baş­ba­kan Er­do­ğan i­le Do­ğan, ni­kah ma­sa­sın­da yan ya­na o­tur­du. Genç çif­ti teb­rik e­den ­Baş­ba­kan Er­do­ğan, ev­li­li­ğin u­zun bir yol­cu­luk ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “İ­yi gü­nü var, kö­tü gü­nü var. Fe­da­kar­lık ve fe­ra­gat is­ti­yor. İ­na­nı­yo­rum ki bu fe­da­kar­lık ve fe­ra­gat da­im ol­duk­ça mut­lu­lu­ğu­nuz da zi­ya­de o­la­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT