BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Anayasa Mahkemesi kapatılmalı”

“Anayasa Mahkemesi kapatılmalı”

Doç. Dr. Mus­ta­fa Şen­top, ve­ri­len ka­ra­rın çe­liş­ki­ler­le do­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şen­top: “Bu par­ti­nin la­ik­lik kar­şı­tı ey­lem­le­rin oda­ğı ol­du­ğu­nu tes­pit edi­yor­su­nuz.Doç. Dr. Mus­ta­fa Şen­top, ve­ri­len ka­ra­rın çe­liş­ki­ler­le do­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şen­top: “Bu par­ti­nin la­ik­lik kar­şı­tı ey­lem­le­rin oda­ğı ol­du­ğu­nu tes­pit edi­yor­su­nuz. Ama bu­nu va­him bir du­rum ola­rak gör­mü­yor­su­nuz. Ha­zi­ne yar­dı­mı­nın ke­sil­me­si ka­ra­rı­nı ve­ri­yor­su­nuz. Ben bu­ra­da ka­pa­tıl­sın de­mi­yo­rum da odak­lık­la il­gi­li tes­pi­tin yan­lış ol­du­ğu­nu, ha­ta­lı ol­du­ğu­nu, ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, Tür­ki­ye’de hu­ku­ki ba­kım­dan, te­mel hak ve öz­gür­lük­ler ba­kı­mın­dan hiç­bir fay­da üret­me­miş­tir. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin bü­tü­nüy­le kal­dı­rıl­ma­sı Türk hu­kuk âle­mi­ne bü­yük bir hiz­met ola­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT