BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çocuğunuzun velayetini alırız!

Çocuğunuzun velayetini alırız!

Ba­kan Çu­buk­çu, ço­cuk­la­rı­nı ya­sa dı­şı ey­lem­ler­de kul­la­nan ai­le­le­re, “Suç iş­li­yor­su­nuz, ço­cuk­la­rı­nı­zın ve­la­ye­ti­ni eli­niz­den alı­rız” uya­rı­sı yap­tı> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Ka­dın ve Ai­le­den So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, ço­cuk­la­rı­nı gös­te­ri­ler­de kal­kan ola­rak kul­la­nan ai­le­le­re, “Suç iş­li­yor­su­nuz, ço­cuk­la­rı­nı­zın ve­la­ye­ti­ni eli­niz­den alı­rız” uya­rı­sı yap­tı. Ba­kan Çu­buk­çu ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu’da son gün­ler­de ar­tan ya­sa dı­şı ey­lem­ler­de ço­cuk­la­rın kal­kan ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na sert tep­ki gös­ter­di. An­ne ba­ba­la­rın en önem­li gö­re­vi­nin ço­cuk­la­rı­nı ko­ru­mak ol­du­ğu­nu ifa­de eden Çu­buk­çu, şöy­le ko­nuş­tu: “İs­ter suç­ta kul­la­nıl­sın, is­ter­se top­lum­sal ey­lem­ler­de kul­la­nıl­sın, Ço­cuk­la­rı Ko­ru­ma Ka­nu­nu­na gö­re an­ne ba­ba­lar ço­cuk­la­rın­dan so­rum­lu­dur­lar. Bu so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­me­yen ai­le­le­rin elin­den ço­cuk­la­rın ve­la­ye­ti bi­le alı­na­bi­li­yor. Ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı bir suç cep­he­sin­de kul­lan­ma­sı, gü­ven­lik güç­le­ri­ne kar­şı kal­kan ola­rak kul­lan­ma­sı en azın­dan vic­da­na sığ­maz. Ço­cuk­la­rı­nı bu şe­kil­de kul­la­nan ai­le­le­re ses­le­ni­yo­rum: Eğer bi­raz vic­da­nı­nız var­sa, ce­sa­re­ti­niz iza­nı­nız var­sa gös­te­ri­ler­de ço­cuk­la­rı kul­lan­ma­yın.” Çu­buk­çu, ço­cuk­la­rı­nı ya­sa dı­şı ey­lem­ler­de kul­la­nan ai­le­le­rin suç iş­le­di­ği­ni bu kap­sam­da, Ço­cuk Ko­ru­ma Ka­nu­na gö­re gös­te­ri­ye ka­tı­lan ço­cuk­la­rın em­ni­yet ta­ra­fın­dan tes­pit edil­me­si du­ru­mun­da ai­le­ler hak­kın­da iş­lem ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Çu­buk­çu, “Biz de bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­rız ve ai­le­­nin ço­cu­ğu is­tis­mar et­ti­ği ke­sin­leş­ti­ği za­man ve­la­ye­ti bi­le elin­den alı­nır. Biz­zat ey­lem için­de ço­cu­ğu­nu kul­la­nı­yor­sa ço­cu­ğu elin­den alı­na­rak ko­ru­ma al­tı­na alı­nır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94082
  % 1.16
 • 4.7932
  % -0.57
 • 5.6125
  % 0.31
 • 6.2808
  % -0.14
 • 189.513
  % -0.21
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT