BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şehit mirasçılarına 157 bin 677 YTL yardım

Şehit mirasçılarına 157 bin 677 YTL yardım

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, her bir şe­hi­din ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na 157 bin 677 YTL yar­dım ya­pıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, her bir şe­hi­din ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na 157 bin 677 YTL yar­dım ya­pıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. CHP Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğüt’ün so­ru öner­ge­si­ni ya­nıt­la­yan Ata­lay, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da; her bir şe­hi­din ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce 68 bin 876 YTL, Türk Po­lis Teş­ki­la­tı­nı Güç­len­dir­me Vak­fın­ca 10 bin YTL ve sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­ca 78 bin 801 YTL ol­mak üze­re top­lam 157 bin 677 YTL yar­dım ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Şe­hit­le­rin mi­ras­çı­la­rı­nın ta­lep et­me­le­ri ha­lin­de, TO­Kİ ta­ra­fın­dan 47 bin 983 YTL’lik fa­iz­siz ko­nut kre­di­si kul­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı, ma­aş bağ­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ata­lay, ra­yiç be­del kar­şı­lı­ğın­da 10 yıl sü­rey­le ki­ra be­de­li­nin de kar­şı­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT