BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > LPG tankerinden 5 bin karton kaçak sigara çıktı

LPG tankerinden 5 bin karton kaçak sigara çıktı

A­da­na’da, LPG tan­ke­ri­nin i­çi­ne yer­leş­ti­ri­le­rek Su­ri­ye’den Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­len 5 bin kar­ton ka­çak si­ga­ra e­le ge­çi­ril­di. Tan­ker i­çe­ri­sin­de­ki si­ga­ra­lar, it­fa­i­ye eş­li­ğin­de gaz mas­ke­li ve ok­si­jen tüp­lü su al­tı po­lis­le­ri ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­dı.> Meh­met Kay­mak ADA­NA İHA ­ Tür­ki­ye’ye ka­çak si­ga­ra ge­ti­ri­le­ce­ği ih­ba­rı­nı alan Ma­li Suç­lar Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, si­ga­ra­la­rın LPG tan­ke­riy­le Ha­tay’dan Ada­na’ya ge­ti­ril­di­ği­ni tes­pit et­ti. Ya­pı­lan bas­kın­da tan­ker, boş bir ara­zi­de bo­şal­tıl­mak is­te­nir­ken bu­lun­du. Olay­la il­gi­li tan­ker sü­rü­cü­sü ile ya­nın­da­ki ki­şi gö­zal­tı­na alı­nır­ken, tan­ke­re göz­cü­lük yapan ve için­de­ki si­ga­ra­la­rı bo­şalt­mak için gaz mas­ke­le­ri ile ha­zır bek­le­yen 3 ki­şi, araç­la kaç­ma­ya ça­lı­şır­ken ya­ka­lan­dı. M.A., A.B., M.B, A.Y. ve Y.Y., sor­gu­lan­mak üze­re Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne gö­tü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT