BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tersdüz

Tersdüz

Eyval­la­hı ol­ma­yan sa­tı­cı­lar var­dır. Şart­lar on­la­rı ora­ya na­sıl ge­tir­miş­se ge­tir­miş­tir..sa­tır ara­sın­da “işi­ne ge­lir­se”yi his­set­ti­rir­ler. An­lat­mak, izah et­mek, na­zik dav­ran­mak gi­bi bir dert­le­ri yok­tur.Eyval­la­hı ol­ma­yan sa­tı­cı­lar var­dır. Şart­lar on­la­rı ora­ya na­sıl ge­tir­miş­se ge­tir­miş­tir..sa­tır ara­sın­da “işi­ne ge­lir­se”yi his­set­ti­rir­ler. An­lat­mak, izah et­mek, na­zik dav­ran­mak gi­bi bir dert­le­ri yok­tur. Kriz dert­tir, sı­kın­tı­dır ama bu tip in­san­la­rın da hi­za­ya gir­di­ği­ni gör­mek açık­ça­sı ho­şu­ma gi­di­yor. O sa­at­ten son­ra ne­za­ket öğ­ren­me­le­ri zor olu­yor, zor­la­nı­yor­lar ama hoş olu­yor. Biz ço­cuk­ken Ame­ri­kan film­le­rin­de em­lak­çı ki­ra­cı mülk sa­hi­bi iliş­ki­le­ri­ni gö­rün­ce şa­şı­rır­dık. Ki­ra­cı­ya yal­va­rır tarz­da evin özel­lik­le­ri­ni an­la­tan em­lak­çı..Ona bir yer ver­mek için çır­pı­nan em­lak­çı..Ta­mam arz ta­lep den­ge­si önem­li bir be­lir­le­yi­ci de ge­ne­tik yat­kın­lı­ğı ya­ba­na at­ma­yın. Emi­nim ki den­ge ter­si­ne de dön­se o adam­lar o ne­za­ke­ti de­vam et­ti­rir. Çok es­ki­den de­ni­lir­di ki za­ru­ri mal sa­tan hep tok sa­tı­cı olur. O gü­nün şart­la­rın­da za­ru­ri de­yin­ce ne an­la­şı­lır­dı, bu­gün ne an­la­şı­lı­yor? Lis­te­nin ne ka­da­rı ay­nı? Bü­tün bun­la­rı ha­tır­la­ma­ma se­bep olan ne? İs­tan­bul’un ba­zı semt­le­rin­de ki­ra­lar 3 bin 5 bin do­lar­dan baş­lı­yor­du. Pa­zar­lık bi­le ya­pıl­mı­yor­du. Bel­li baş­lı ba­zı sek­tör­ler­de ça­lı­şan­lar için o ka­dar­lık ki­ra öde­mek kay­da de­ğer bir mas­raf sa­yıl­mı­yor­du. Pa­nik ön­ce o sek­tör­ler­de baş­la­dı. Ya­zın or­ta­la­rın­da baş­la­dı. On­la­rın şi­şir­di­ği o özel sa­yı­lan semt­ler­de­ki ki­ra­lar da­ha hâ­lâ ço­ğu mülk sa­hi­bi di­re­nip ka­bul­le­ne­me­se de ya­rı­ya in­di. Ar­tık on­lar ki­ra­cı­nın pe­şin­de koş­tu­ru­yor. İyi de olu­yor. ... Ye­ni dü­zende şu ola­cak bu ola­cak.. Lis­te ya­pı­lı­yor. O lis­te­ye bir ila­ve de ben yap­mak is­te­rim: Ko­lay pa­ra ka­zan­ma dev­ri bi­te­cek. En azın­dan ko­lay pa­ra ka­za­nan­la­rın ora­nı aza­la­cak. Pa­ra ka­zan­mak için ya hak­kıy­la bir hiz­met ve­re­cek­si­niz ya da bir şey üre­te­cek­si­niz. Baş­ka­sı­nın üret­ti­ği­ni sat­mak için de bir me­zi­ye­ti­niz ola­cak. Alı­cı­nın na­zı­na, sa­zı­na, kap­ri­si­ne kat­la­na­cak­sı­nız. Bu­gün­den ya­rı­na ol­ma­ya­cak ama on-on beş yıl için­de her­kes ye­ni şart­la­ra uyum­lu ha­le ge­le­cek. Pa­ra ger­çek bir ma­la en­deks­le­ne­cek. Şu an­da ol­du­ğu gi­bi dün­ya­da­ki top­lam mil­li ge­li­rin 7-8 ka­tı­na ula­şan pa­ra (yüz­de 90’ı sa­nal) ca­nı­nın is­te­di­ği ye­ri sel, fır­tı­na, tsu­na­mi gi­bi ya­kıp yı­kıp ge­çe­me­ye­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95788
  % 1.81
 • 4.7509
  % -0.88
 • 5.5663
  % -0.82
 • 6.2404
  % -0.78
 • 188.213
  % -0.9
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT