BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “AK PARTİ’nin söylemleri ifade özgürlüğüdür”

“AK PARTİ’nin söylemleri ifade özgürlüğüdür”

Baş örtüsü meselesinin din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kılıç, “Bu özgürlükler hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi güvencesi altında” dedi> Cem Kor AN­KA­RA Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, baş ör­tü­sü ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nın ar­dın­dan AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sı ta­le­bi ile açı­lan da­va­nın ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da yi­ne önem­li tes­pit­ler­de bu­lu­nur­ken, Tür­ki­ye’de dün­ya­da rast­lan­ma­yan sa­yı­da si­ya­si par­ti­nin ka­pa­tıl­dı­ğı­na, bu­na da “bir tür­lü ya­ka­la­na­ma­yan ulus­la­ra­ra­sı çağ­daş öl­çü­le­rin” se­bep ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Kı­lıç, “İle­ri sü­rü­len de­lil­le­rin çok bü­yük bir bö­lü­mü ga­ze­te­le­rin ha­ber ku­pür­le­ri ile in­ter­net kay­nak­lı yo­rum ve ha­ber­ler­den oluş­mak­ta­dır” de­di. LA­İK­Lİ­ĞE AY­KI­RI DE­NE­MEZ AK Par­ti söy­lem­le­ri­nin la­ik­li­ği or­ta­dan kal­dır­ma mak­sa­dı­nı ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­mek ol­duk­ça zor ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kı­lıç, “Bir bo­yu­tuy­la öğ­re­nim di­ğer bo­yu­tuy­la din ve vic­dan öz­gür­lük­le­ri­ni il­gi­len­di­ren bu ko­nu­la­rın si­ya­si bir par­ti ta­ra­fın­dan di­le ge­ti­ril­me­si hem Ana­ya­sa­mı­zın hem de Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si’nin gü­ven­ce al­tı­na al­dı­ğı ifa­de öz­gür­lü­ğü kap­sa­mın­da­dır. Bu söz­le­rin ve öne­ri­le­rin ba­zı par­ti­ler için ka­pa­tıl­ma se­be­bi sa­yıl­ma­sı ba­zı­la­rı için ise hiç prob­lem çı­kar­ma­ma­sı dik­kat çe­ki­ci­dir.” “AK PAR­Tİ ODAK DE­ĞİL” Par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı için ile­ri sü­rü­len ey­lem­le­rin şe­ri­at dü­ze­ni­ni ge­tir­me mak­se­dı ile ni­te­len­di­ril­me­si­nin ağır, öl­çü­süz ve de­mok­ra­tik sa­bır­la çe­li­şen yak­la­şım­lar ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Kı­lıç, “De­mok­ra­tik dü­zen red­de­dil­me­den la­ik­li­ğin so­mut dü­zen­le­niş ve uy­gu­la­nış bi­çi­mi­ne ay­kı­rı söz­ler şid­det içer­me­dik­çe ifa­de öz­gür­lü­ğü­nün gü­ven­ce­si al­tın­da­dır. Da­va­lı si­ya­si par­ti­nin de­mok­ra­tik dü­ze­ni red­det­me­di­ği gi­bi ey­lem­le­ri­nin şid­det ya da şid­de­te çağ­rı­yı içer­me­me­si ne­de­niy­le la­ik­li­ğe ay­kı­rı fi­il­le­rin oda­ğı ol­du­ğun­dan sö­ze­di­le­mez” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT