BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meclis’in yetki alanı daraltılmıştır

Meclis’in yetki alanı daraltılmıştır

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ba­ş ör­tü­sü ve AK Par­ti ka­pat­ma da­va­sı­na iliş­kin ge­rek­çe­li ka­rar­la­rı bir­lik­te ele alın­dı­ğın­da “TBMM ve si­ya­set ku­ru­mu için da­ral­tıl­mış bir meş­ru­iyet ala­nı be­lir­len­di­ği, bu­nun sı­nır­la­rı­nın çok ka­tı bir çer­çe­ve­de çi­zil­di­ği ve bu su­ret­le Mec­lis ira­de­si­nin ve Ana­ya­sal yet­ki­le­ri­nin çif­te ve­sa­yet al­tı­na alın­dı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü­nü” ifa­de et­ti.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ba­ş ör­tü­sü ve AK Par­ti ka­pat­ma da­va­sı­na iliş­kin ge­rek­çe­li ka­rar­la­rı bir­lik­te ele alın­dı­ğın­da “TBMM ve si­ya­set ku­ru­mu için da­ral­tıl­mış bir meş­ru­iyet ala­nı be­lir­len­di­ği, bu­nun sı­nır­la­rı­nın çok ka­tı bir çer­çe­ve­de çi­zil­di­ği ve bu su­ret­le Mec­lis ira­de­si­nin ve Ana­ya­sal yet­ki­le­ri­nin çif­te ve­sa­yet al­tı­na alın­dı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü­nü” ifa­de et­ti. Bah­çe­li, “Bu şe­kil­de oluş­tu­ru­lan iç­ti­ha­dın, si­ya­se­tin ala­nı­nı da­ral­tı­cı ve Par­la­men­to’nun gö­rev, yet­ki ve fonk­si­yon­la­rı­nı kı­sıt­la­yı­cı çok cid­di so­nuç­lar do­ğu­ra­ca­ğı açık­tır. Bu ba­kım­dan kar­şı­mı­za çı­kan va­him du­ru­mun AKP’nin ya­nı sı­ra bü­tün si­ya­set ku­ru­mu ta­ra­fın­dan çok iyi an­la­şıl­ma­sı ve de­ğer­len­di­ril­me­si ha­ya­ti önem ta­şı­mak­ta­dır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT