BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Genelkurmay’dan bakanlara brifing

Genelkurmay’dan bakanlara brifing

Genelkurmay Başkanlığı’nın vereceği iç güvenlik brifinginde terörle mücadele masaya yatırılacakGe­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 27 Ekim Pa­zar­te­si gü­nü Ba­kan­lar Ku­ru­lu üye­le­ri­ne iç gü­ven­lik bri­fin­gi ve­ri­le­cek. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, bri­fing­te Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Org. İl­ker Baş­buğ’un da bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, son bir haf­ta için­de, iç gü­ve­ni­lik ope­ras­yon­la­rın­da 17 te­rö­ris­tin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni, 17 Ekim 2008 ta­ri­hin­de Irak’ın ku­ze­yin­de Kan­dil böl­ge­si­ne ya­pı­lan ha­va ha­re­ka­tı so­nu­cun­da 25 te­rö­ris­tin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­nin is­tih­ba­rat kay­nak­la­rın­dan alı­nan bil­gi­ler­den te­yit edil­di­ği­ni bil­dir­di. TERÖRİSTLER TESLİM OLUYOR Bu dö­nem­de de tes­lim olan te­rö­rist sa­yı­sı­nın dik­kat çek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, tes­lim olan te­rö­rist sa­yı­sı­nın 7 ve yaş­la­rı­nın 17-19 ara­sın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, “Da­ha ön­ce yap­tı­ğı­mız çağ­rı­yı tek­rar­la­mak is­ti­yo­rum: Ai­le­le­rin ken­di ço­cuk­la­rı­nı çok geç ol­ma­dan bö­lü­cü te­rör ör­gü­tün­den kur­tar­ma­sı bü­yük önem arz et­mek­te­dir” di­ye ko­nuş­tu. Öte yan­dan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın Pa­zar­te­si gü­nü ya­pı­la­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ve­re­ce­ği brin­fing­te, “Te­rör­le mü­ca­de­le­ye yö­ne­lik ne­ler ya­pıl­dı­ğıy­la il­gi­li ko­nu­lar ola­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT