BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Görücüye çıkan evlilik programları”

“Görücüye çıkan evlilik programları”

Te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da “Ev­len­dir­me Prog­ram­la­rı Fur­ya­sı” al­dı ba­şı­nı yü­rü­yor!... Bu tür­den prog­ram­la­rı ha­zır­la­yıp su­nan­lar bir ya­na; ev­le­ne­bil­mek ve ken­di­ne uy­gun bir eş seç­mek üze­re, aca­ba han­gi me­de­ni ce­sa­ret­le ek­ra­na çık­ma ce­sa­re­ti­ni gös­te­re­bi­li­yor bu aday­lar?!...Te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da “Ev­len­dir­me Prog­ram­la­rı Fur­ya­sı” al­dı ba­şı­nı yü­rü­yor!... Bu tür­den prog­ram­la­rı ha­zır­la­yıp su­nan­lar bir ya­na; ev­le­ne­bil­mek ve ken­di­ne uy­gun bir eş seç­mek üze­re, aca­ba han­gi me­de­ni ce­sa­ret­le ek­ra­na çık­ma ce­sa­re­ti­ni gös­te­re­bi­li­yor bu aday­lar?!... Genç­ler­den-yaş­lı­la­ra, be­kâr­lar­dan-dul­la­ra ka­dar her yaş ve mes­lek gru­bun­dan bir­çok in­sa­nın ka­tıl­dı­ğı bu iz­di­vaç prog­ram­la­rı­nı, psi­ko­lo­ji ve psi­ki­yat­ri alan­la­rın­da­ki uz­man­lar­dan olu­şan bir ekip­le, cid­di bir bi­çim­de ma­sa­ya ya­tır­mak lâ­zım as­lın­da... Bu tür prog­ram­la­rın ya­yın­lan­dı­ğı TV ka­nal­la­rın­da­ki su­nu­cu­lar, bir ne­vi çöp­ça­tan­lık ya­par­ken, stüd­yo­da kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ri­len ge­lin ve da­mat aday­la­rı da­ha ilk kar­şı­laş­ma­la­rın­da ça­tır ça­tır pa­zar­lık yap­mak­tan da ken­di­le­ri­ni alı­ko­ya­mı­yor!... “Evi­niz var mı?... Ka­zan­cı­nız iyi mi” ka­bî­lin­den so­ru­lar!... Hat­tâ da­ha da ile­ri­ye gi­di­le­rek bir ba­ya­nın, “Dü­şün­mem için ön­ce­lik­le be­nim üze­ri­me bir ev al­ma­sı ge­re­kir” gi­bi şart­la­rın ko­şul­ma­sı Türk kül­tü­rü ve ya­pı­sı­na son de­re­ce ters gel­mi­yor mu?!... Sağ­lık­lı ve bir ömür bo­yu sü­re­cek olan bir iz­di­vaç için te­mel öge­le­rin ba­şın­da, sev­gi, say­gı, fe­da­kâr­lık, pay­la­şım, hu­zur, mut­lu­luk ve bir­bi­ri­ne denk­lik gi­bi de­ğer­ler yer alır. Bu tür­den prog­ram­lar­da, ‘İyi­lik ya­pa­yım, ara­cı­lık ede­yim’ ey­le­mi ile yo­la çı­kı­lıp bir yan­dan da rey­ting ya­rı­şıy­la re­ka­bet edi­lir­ken ya­ni ‘kaş ya­pa­yım der­ken’ sa­kın son­ra­dan göz çık­ma­sın?!... Ba­zı ka­nal­la­rın bu tür­den prog­ram­la­rı­na, ha­zır­la­yı­cı­la­rı­na ve zih­ni­yet­le­ri­ne şaş­ma­mak el­de de­ğil!... Ya bu iş­le­rin, son­ra­dan çı­ka­cak olan ve­bâ­li­ne ne de­me­li?...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93274
  % 0.29
 • 4.8047
  % -0.33
 • 5.5945
  % -0.02
 • 6.2521
  % -0.08
 • 189.132
  % 0.05
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT