BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAKAN ALİ BABACAN: AB süreci hayat kalitesini yükseltecek en kârlı halk çıkacak

BAKAN ALİ BABACAN: AB süreci hayat kalitesini yükseltecek en kârlı halk çıkacak

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ali Ba­ba­can, AB’ye ka­tı­lım sü­re­ci­nin ha­yat ka­li­te­si­ni yük­sel­te­ce­ği­ni söy­le­di.Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ali Ba­ba­can, AB’ye ka­tı­lım sü­re­ci­nin ha­yat ka­li­te­si­ni yük­sel­te­ce­ği­ni söy­le­di. Ulu­sal Prog­ram tas­la­ğı üze­rin­de is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­mak üze­re ba­zı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­siy­le Dev­let Ko­nu­ke­vin­de bir top­lan­tı dü­zen­le­yen Ba­ba­can, AB’nin Tür­ki­ye için “stra­te­jik he­def” ve “me­de­ni­yet pro­je­si” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. “Bu sü­reç, Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­si­si­nin de­rin­leş­ti­ril­me­si, te­mel hak ve öz­gür­lük­ler ko­nu­sun­da uy­gu­la­ma­la­rın çok da­ha iyi nok­ta­ya ula­şa­bil­me­si ve Tür­ki­ye’nin ger­çek an­lam­da hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü il­ke­si­ni uy­gu­lu­yor ol­ma­sı için de önem­li bir çer­çe­ve” di­yen Ba­ba­can, ay­rı­ca eko­no­mi­nin çok da­ha sağ­lam te­mel­le­re otur­ma­sı için AB sü­re­ci­nin önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı olan her­ke­sin AB’ye ka­tı­lım sü­re­cin­de ken­di­si­ni da­ha güç­lü his­se­de­ce­ği­ni kay­de­den Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin bu sü­reç­ten her alan­da ka­zanç­lı çı­ka­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT