BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İlham Aliyev yemin edip, bayrağı öperek görevine başladı

İlham Aliyev yemin edip, bayrağı öperek görevine başladı

İl­ham Ali­yev tö­re­nin ar­dın­dan Aze­ri bay­ra­ğı­nı öp­tü.15 Ekim’de ya­pı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni ka­za­nan Hay­dar Ali­yev gö­re­vi­ne ye­min ede­rek baş­la­dı. Tö­re­ne Tür­ki­ye’den Azer­bay­can’ın baş­ken­ti Ba­kü’de bu­lu­nan Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek ka­tıl­dı. Tö­ren­de ilk ola­rak Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı se­çim­le­rin res­mi so­nu­cu­nu bir de­fa da­ha oku­du. Da­ha son­ra İl­ham Ali­yev Azer­bay­can bay­ra­ğı­nı öp­tük­ten son­ra Ana­ya­sa’ya el ba­sa­rak ye­min et­ti. Sa­de­ce dev­let te­le­viz­yo­nu AzTV ve dev­let ha­ber ajan­sı Azer­tac’ın iz­le­me­si­ne izin ve­ri­len ye­min tö­re­ni­ne Gür­cis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Mi­ha­il Saa­kaş­vi­li de ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT