BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Deniz Baykal: Çocuklarımıza hak yememeyi öğretmeliyiz

Deniz Baykal: Çocuklarımıza hak yememeyi öğretmeliyiz

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ye­ni ku­şak­la­ra eği­tim borç­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ço­cuk­la­rı­mı­za baş­ka­la­rı­nın hak­kı­na el uzat­ma­ma­yı” öğ­ret­me­li­yiz de­di.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ye­ni ku­şak­la­ra eği­tim borç­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ço­cuk­la­rı­mı­za baş­ka­la­rı­nın hak­kı­na el uzat­ma­ma­yı” öğ­ret­me­li­yiz de­di. Bay­kal, CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ali Su­sam ta­ra­fın­dan kent­te yap­tı­rı­lan eği­tim uy­gu­la­ma oku­lu­nun açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Eği­ti­min Tür­ki­ye’nin en önem­li ko­nu­su ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bay­kal, genç­le­re eği­tim borç­lu ol­duk­la­rı­nı ve iyi eği­ti­min ya­nı sı­ra iyi ah­lak­lı ol­ma­nın da öğ­re­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Bay­kal, “Ço­cuk­la­rı­mı­za ve genç­le­ri­mi­ze eği­ti­min öte­sin­de bir de­ğer­ler sis­te­mi ver­me­li­yiz. Ve­ri­len eği­tim in­san, va­tan ve mil­let sev­gi­si de içer­me­li. İn­san­la­rı ka­dın er­kek, Ale­vi, Sün­ni, Arap, Çer­kez di­ye ayır­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni, baş­ka­la­rı­nın hak­kı­na el uzat­ma­ma­yı öğ­ret­mek zo­run­da­yız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91237
  % 1.66
 • 4.8152
  % -0.41
 • 5.627
  % -0.58
 • 6.3333
  % -1.27
 • 190.781
  % -1.35
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT