BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Samsunlular Gül’ü bağırlarına bastı...

Samsunlular Gül’ü bağırlarına bastı...

Ge­çen yıl 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı iki gün ay­rı ay­rı re­sep­si­yon­la kut­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, bu yıl de­ği­şik­li­ğe gi­de­rek ay­nı gün içe­ri­sin­de ve­re­cek.SAM­SUN’DA GÜL’E SEV­Gİ SE­Lİ Bir di­zi tö­re­ne ka­tıl­mak üze­re Sam­sun’a gi­den Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül sev­gi se­liy­le kar­şı­lan­dı. Va­tan­daş­lar Gül’ün is­ke­le­ye gi­ri­şi sı­ra­sın­da ‘Se­nin­le Gu­rur Du­yu­yo­ruz’, ‘Her za­man ya­nı­nız­da­yız’ şek­lin­de pan­kart açar­ken, Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği üye­le­ri de se­lam dur­du. Gül da­ha son­ra eşi Hay­rün­ni­sa Gül ile bir­lik­te Ata­türk ve 18 si­lah ar­ka­da­şı­nın mum­ya hey­kel­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Ban­dır­ma Ge­mi Mü­ze­si’ni gez­di. On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si 2008-2009 aka­de­mik yıl açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Gül, YÖK’ün eği­tim ala­nın­da ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­la­rın tar­tı­şı­la­ca­ğı ye­ni bir sü­re­ce gi­ri­le­ce­ği­ni, TBMM’nin ise epey bir ça­lış­ma yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Gül’den gün­düz eş­siz, ak­şam eş­li re­sep­si­yon Ge­çen yıl 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı iki gün ay­rı ay­rı re­sep­si­yon­la kut­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, bu yıl de­ği­şik­li­ğe gi­de­rek ay­nı gün içe­ri­sin­de ve­re­cek. > Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı se­be­biy­le Çan­ka­ya Köş­kü’nde ay­nı gün iki re­sep­si­yo­na ev­sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, 13:30’da Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ba­kan­lar, mil­let­ve­kil­le­ri, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ve kuv­vet ko­mu­tan­la­rı ile üst dü­zey as­ke­ri yet­ki­li­ler ve yük­sek yar­gı or­gan­la­rı­nın tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan dev­let er­ka­nı­nı, ak­şam 19:30’da da iş dün­ya­sı­nın tem­sil­ci­le­ri, ödül­lü sa­nat­çı­lar, mil­li spor­cu­lar ve ba­sın ya­yın tem­sil­ci­le­ri­ni ağır­la­ya­cak. Öğ­len saa­tin­de ya­pı­la­cak re­sep­si­yon için eş­siz da­ve­ti­ye gön­de­ri­lir­ken, ak­şam ger­çek­leş­ti­ri­le­cek re­sep­si­yo­na ise eş­li da­ve­ti­ye ha­zır­lan­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül ak­şam ve­ri­le­cek re­sep­si­yon­da ko­nuk­la­rı­nı, eşi Hay­rün­ni­sa Gül ile bir­lik­te ka­pı­da kar­şı­la­ya­cak. DO­ĞUM GÜ­NÜ­NÜ DE KUT­LA­YA­CAK 29 Ekim 1950 ta­ri­hin­de do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı Gül 29 Ekim gü­nü ay­nı za­man­da do­ğum gü­nü­nü de kut­la­mış ola­cak. Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı sa­ba­hı do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı Gül’e gö­bek adı ola­rak Cum­hur’ is­mi de ve­ril­miş an­cak iki isim kul­lan­mak zor olur dü­şün­ce­siy­le nü­fus kay­dı­na yaz­dı­rıl­ma­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT